Agenda

Kennissessie over ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit

Nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen

Presentaties zijn nu beschikbaar. zie bij gedetailleerd programma

17 januari 2018, 13.30- 14.00 uur – inloop

14.00 – 16.00 uur programma

Locatie: RVO, Prinses Beatrixlaan 2, Den Haag

 

Toelichting

RVO en Platform Duurzame Biobrandstoffen nodigen u uit voor deze kennissessie over ‘low carbon’ opties voor duurzame mobiliteit. Deze zet nieuwe ontwikkelingen in motortechniek en biobrandstoffen op een rij voor beleidsmakers.

Inzet van ‘Low Carbon’ brandstoffen is noodzakelijk voor het snel terugbrengen van de CO2-uitstoot van de Nederlandse transport- en mobiliteitssector. Tijdens deze bijeenkomst geeft Bart Somers, associate-professor TU Eindhoven, een toegankelijk overzicht van wat er reeds is bereikt in het terugbrengen van emissies door de motor en hoe de nieuwe ontwikkelingen eruitzien. Voor het terugdringen van de CO2-uitstoot moet bovendien ook de ‘carbon intensiteit’ van de brandstoffen omlaag.

De belangrijkste Low Carbon brandstofopties zijn:

 • Vloeibare en gasvormige biobrandstoffen
 • Hernieuwbare elektriciteit
 • Hernieuwbare waterstof
 • Hernieuwbare ‘electrofuels’: Power-to-gas en power-to-vloeibare brandstof

In deze sessie geven we een overzicht van de duurzame biobrandstoffen die nu verkrijgbaar zijn in de markt. Deze bieden de optie om op korte termijn de uitstoot te verminderen van voertuigen in het bestaande wagenpark met een brandstofmotor. De inzet van biobrandstoffen is cruciaal voor het reduceren van de carbon footprint van de energie-intensieve sectoren zwaarwegvervoer, maritieme sector en luchtvaart. Dit zijn sectoren die voorlopig weinig andere opties hebben.

Op dit moment is verplicht bijmengen van biobrandstoffen in de fossiele brandstoffen verkrijgbaar aan de pomp de praktijk. Voor een transitie zullen hogere blends nodig zijn. Deze sessie geeft een overzicht van welke blends in bestaande motoren kunnen worden toegepast en welke een motoraanpassing nodig hebben. Verder krijgt u inzicht welke CO2-besparing deze blends opleveren tegen welke (ingeschatte) kosten.

Programma 
13.30 uur – inloop met koffie en thee

14.00 – 16.00 uur

 • Welkom en introductie door de voorzitter Jeroen Bremmer, RVO. Presentatie: PDF en PPS-bestand
 • Geert van Grootveld – Min IenM, Zero CO2 emission, terugkoppeling van FEV congres Aken, november 2017. Presentatie: PDF en PPS-bestand
 • Bart Somers TU Eindhoven, Ontwikkelingen in het terugbrengen van emissies van verbrandingsmotoren. Presentatie: PDF en PPS-bestand
 • Jaap Tuinstra, Pon Groep, Ontwikkelingen in motortechniek en de belangrijkste low carbon brandstoffen toegelicht vanuit het perspectief van de motorfabrikant. Presentatie: PDF en PPS-bestand
 • Eric van den Heuvel, directeur Platform Duurzame Biobrandstoffen presenteert factsheet met overzicht duurzame biobrandstoffen . Presentatie: PDF en PPS-bestand
 • Discussie en afsluiting

Vorige bijeenkomsten

Uitnodiging

Bijeenkomst over Clean Fuel Contracts en subsidieregeling DKTI-transport

10 november 2017, 9.00 – 12.00 uur

Locatie: Bovaghuis, Kosterijland 15, Bunnik

De bijeenkomst wordt georganiseerd door de werkgroep wegverkeer en is toegankelijk voor leden van het Platform

Meld u aan

Programma

 1. Toelichting DKTI-Regeling Transport, RVO
 2. Introductie nut en noodzaak Clean Fuel Contracts, Erik de Vries
 3. Presentatie ‘Climate Efficiency Fuel Vehicle Combinations’, Eric van den Heuvel
 4. Discussie Clean Fuel Contracts:

Meer informatie en/of aanmelden met deze link naar contactformulier

Uitnodiging

seminar ‘Duurzame biobrandstoffen als belangrijke optie in fossielvrij transport’

13 oktober 2017, 16.00 – 18.00 uur

Locatie: Centrale OBA, Oosterdok, Amsterdam

Het seminar is gratis toegankelijk.

Meld u aan

Programma:

Het seminar staat onder leiding van John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform en professor ‘policy science and system innovation’ aan de Universiteit van Amsterdam.

1.     ‘De ontwikkeling van de emissieloze (!) verbrandingsmotor’, Bart Somers, associate-professor TU Eindhoven en onafhankelijk bestuurslid

2.     ‘Greentruckfuels voor goederentransport’, Rob Aarse, Transport en Logistiek Nederland

3.     ‘Visie op inzet hernieuwbare brandstoffen’, Marc Londo, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

4.     ‘Naar een masterplan terugdringen CO2-uitstoot in de scheepvaart’, Dirk Kronemeijer, GoodFuels

Toelichting

Dit seminar heeft als uitgangspunt het belang van een transitie naar fossielvrij transport en gaat over de belangrijke rol die duurzame biobrandstoffen daarin hebben.

Transport, ter land, ter zee en in de lucht, is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgassen.  De mobiliteitssector staat daarmee voor een grote opgave. De CO2-uitstoot moet in 2050 met maar liefst 90% omlaag ten opzichte van 1990. Hoe eerder broeikasgasemissies afnemen hoe groter de kans dat klimaatverandering beperkt blijft tot de gevolgen van maximaal 2 °C temperatuurstijging. Het resterende CO2-budget dat onze planeet nog heeft, is met het huidige tempo van wereldwijde CO2-uitstoot binnen 19 jaar verbruikt.  Met andere woorden: we hebben slechts 19 jaar om maatregelen te treffen die leiden tot een snelle en drastische inperking van de CO2-uitstoot van transport.

Ook de logistieke sector zelf erkent de noodzaak van vermindering van de vraag naar transport, en kijkt kritisch naar noodzaak en organisatie van zwaar transport.

Hoe belangrijk en noodzakelijk zulke maatregelen ook zijn, ze zullen slechts een deel van de vermindering van de dringend noodzakelijke uitstoot van broeikas geven.  Daarom moet de samenleving de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen dringend verkleinen, en de hele transportsector ‘decarboniseren’. Daartoe moeten we maximaal inzetten op alle hernieuwbare alternatieven. In dit seminar richten we ons speciaal op nieuwe opties voor de aandrijving van zwaar vervoer.

Bij het versneld terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen blijven de huidige voertuigen en schepen met een verbrandingsmotor niet buiten schot. Zeker de moderne motoren kennen de mogelijkheid om over te schakelen naar duurzaam geproduceerde, ‘low and no carbon’ brandstoffen. Voor het zware transport, in wegverkeer, lucht- en scheepvaart, zijn nog lang vloeibare en gasvormige brandstoffen nodig vanwege de benodigde aandrijfvermogens en de grote afstanden die ze afleggen. Juist deze brandstoffen hebben de gewenste hoge energie-inhoud per volume. Het is daarom onvermijdelijk om in deze transportsegmenten biobrandstoffen in te zetten die de fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Hiervoor is op grote schaal duurzaam geproduceerde biomassa noodzakelijk. Het ontwikkelen van zulke verantwoorde ketens zal de komende jaren met urgentie worden opgepakt. Verschillende voorbeelden worden op dit seminar gepresenteerd en met de aanwezigen bediscussieerd.

Maar ook dan zijn er nog wel lokale emissies te adresseren. Naast aanzienlijke CO2-reductie, kennen schepen die op biobrandstoffen varen geen uitstoot van zwavel. De nieuwste generatie diesel- en benzinemotoren in het wegverkeer hebben schadelijke luchtemissies al aanzienlijk teruggebracht onder druk van emissienormen. Wereldwijd werken verschillende universiteiten en instituten, waaronder een team van de TU Eindhoven, aan de ontwikkeling van emissieloze verbrandingsmotoren. Daarmee kan de verbrandingsmotor in de opdracht om CO2-emissie te reduceren een belangrijke rol spelen. Ook daaraan besteedt dit seminar aandacht.

Aanmelden met deze link naar contactformulier

7 juli, 14.00 uur bijeenkomst werkgroep wegverkeer, Rai Vereniging Amsterdam

Binnenkort organiseert het Ministerie van I&M samen met Rijkswaterstaat en RVO een bijeenkomst over de uitvoering van de brandstofvisie en de Energieagenda.

Met het ondertekenen van het Klimaatakkoord in Parijs geldt voor de mobiliteitssector een opgave om maar liefst 90% CO2-reductie te bereiken in 2050.

De Brandstofvisie ging nog uit van 60% in 2050. Aanscherpen van doelen en acties zijn daarmee nodig.

Dezelfde avond houdt het Platform Duurzame Biobrandstoffen vervolgens een strategiesessie over de aanpak van het Platform.

Deze sessies zullen aanleiding geven om een vertaling te maken naar de acties en activiteiten van de werkgroep wegverkeer.

Het is de bedoeling om afspraken te maken over wat de werkgroep vindt dat er moet gebeuren het komende half jaar en daarna. Wat zijn bottlenecks, wat vindt de werkgroep dat er nodig is om schaalvergroting in productie en gebruik te krijgen en hoe gaan we die aanpakken.

Leden van de RAI Vereniging die wij binnen het platform vertegenwoordigen zijn hierbij als vanzelfsprekend ook uitgenodigd om hun inbreng te leveren.

Meld u aan (alleen voor leden)

Uitnodiging bijeenkomst overzicht conversieroutes

Donderdag 22 juni 9.30-12.00 uur, Nieuw Instituut, Rotterdam

De vraag naar geavanceerde biobrandstoffen zal gaan toenemen gezien de plannen in de nieuwe Renewable Energy Directive. De uitdaging is om ook in Nederland voldoende conversie-capaciteit te ontwikkelen. Wat daarvoor moet gebeuren wordt verder besproken tijdens deze werkgroepbijeenkomst.

Programma (voertaal Engels):

1. Ingvar Landälv (vice-voorzitter STF Sub Group Advanced Biofuel, voorziter ETIP Bioenergy): “An overview of the technology status of advanced biofuel conversion technologies and their costs.”

2. Kees de Gooijer (Managing Director TKI Agri&Food, TKI Biobased Economy): “Current innovations in the Dutch Biobased Economy.”

3. Discussie o.l.v. Eric van den Heuvel

Meld u aan

Vorige bijeenkomsten

Aankondiging: Bijeenkomst werkgroep ‘grondstoffen, duurzaamheid en transparantie’ donderdag 23 maart, 9.30 – 12.00 uur, locatie nnb.

Doel
Het doel van de bijeenkomst is een verkenning van potentiële grondstoffen voor de productie van duurzame biobrandstoffen.
De vraag is relevant welke grondstoffen een hoog CO2-reductiepotentieel opleveren als ze als biobrandstof worden ingezet, en hoe ongewenste indirecte effecten voorkomen kunnen worden.

Globiom
Carlo Hamelinck van Ecofys geeft een presentatie over de Globiom-studie, die een overzicht geeft van de ILUC-effecten van verschillende biobrandstoffen. Hamelinck, co-auteur, gaat in op de vraag: wat als de grondstoffenbasis voor biobrandstoffen er anders uit zou zien, heeft dat invloed op de indirecte effecten van biobrandstoffen? En hoe hoe is dan de CO2-prestatie?

Biomassa beschikbaarheid
Ric Hoefnagels van Universiteit Utrecht (UU) gaat in op de potentieelschattingen voor de inzet van biomassa in Europa en Nederland voor energie en andere biobased toepassingen. Universiteit Utrecht voerde o.a. studies uit die als input dienden voor de voorstellen van de Europese Commissie voor de nieuwe Renewable Energy Directive. Daarbij onderzocht men de optimale en duurzame inzet van bioenergie voor de duurzame energiedoelstellingen voor Europa in 2030.De Universiteit Utrecht is in het IEA Bioenergy samenwerkingsverband taakleider op het onderwerp “sustainable biomass markets and international trade to support the biobased economy”.

Voor TKI-BBE heeft Universiteit Utrecht, samen met LEI en Wageningen UR onderzocht wat het grootschalige gebruik van biomassa voor energie en materialen in 2030 in Nederland betekent voor banen, nationaal inkomen en welke milieu-impact dat heeft.

Hoefnagels biedt inzichten voor de vraag hoe we de juiste grondstoffenbasis kunnen identificeren voor duurzame biobrandstoffenproductie in Nedeland.

Aanmelden
Meld u snel aan; het aantal plaatsen is beperkt. Plaltformleden hebben voorrang.