Nieuws / Opinie

nov 13

26 November deadline voor input revisie CO2-emissieprestatie voertuigen

De Europese Commissie bereidt een revisie van de vaststelling van CO2-emissienormen personenauto’s en lichte bedrijfswagens  voor. De Commissie vraagt daarom om reacties op deze voorgenomen wijziging van de Europese verordening (EU) 2019/631 die de CO2-emissienormen voor nieuwe personenauto’s en nieuwe lichte bedrijfs­voertuigen vaststelt. Platform wijst op de mogelijkheid om met hernieuwbare brandstoffen de Europese doelen te halen voor een lagere klimaatimpact van voertuigen.


Deadline voor indienen van een reactie is 26 november 2020

Dien hier uw reactie in


Klimaatimpact van een voertuig

De uitstoot van CO2 in grammen per gereden kilometer geeft doorgaans de klimaatimpact van voertuigen weer. Twee aspecten bepalen de klimaatimpact van een voertuig:

  1. De energie-efficiëntie van het voertuig (MJ/km): hoeveel eenheden energie heeft het voertuig nodig om een kilometer af te leggen
  2. De CO2-intensiteit van de brandstof of energiedrager (in geval van elektriciteit of waterstof), in gCO2/MJ, hoeveel CO2 er wordt uitgestoten per eenheid energie. Hierbij is het overigens van belang om te kijken naar de emissies over de gehele keten, van well-to-wheel en niet alleen naar de emissies ‘aan de uitlaat’

Een ‘Clean Vehicle’ volgens de Europese richtlijn

In de Clean Vehicle Directive heeft de Europese Commissie gedefinieerd wat moet worden verstaan onder een ‘clean vehicle’: tot 2026 is dat een voertuig met minder dan 50 gCO2/km (let wel: tank-to-wheel, niet well-to-wheel), en vanaf 2026 alleen zero-emissie voertuigen, dus zonder uitlaat.

Bij voertuigen met een verbrandingsmotor gebruikt de Commissie voor het bepalen van de gCO2/km-prestatie een volledig fossiele referentiebrandstof. Dat beperkt de mogelijkheden. Met de inzet van hernieuwbare brandstoffen kan ook een beduidend lagere klimaatimpact bereikt worden.

De klimaatprestatie van hernieuwbare brandstoffen

Neem het voorbeeld van inzet van groengas of hernieuwbare diesel: in beide gevallen is de well-to-wheel CO2-uitstoot minder dan 30 g/km. Toch wordt bij de bepaling van de CO2-prestatie uitsluitend uitgegaan van inzet van fossiel brandstof. Een voertuig op hernieuwbare brandstof voldoet aan de voorgestelde voertuignorm van emissies minder dan 50g CO2/km.

Een veelgebruikt argument is dat het niet is aan te tonen dat een voertuig uitsluitend op hernieuwbare brandstoffen rijdt. Dit is oplosbaar. Precies hiervoor kan een concept als Clean Fuel Contracts het onafhankelijk bewijs leveren. Het Platform is begonnen om dit concept uit te werken. En wat in Nederland kan, is uiteraard ook mogelijk in andere Europese landen.

Koppel de lagere CO2-intensiteit van hernieuwbare brandstoffen aan de prestatie van een voertuig

In het kader van de Europese Green Deal worden nu verschillende voorgenomen beleidsplannen van de Commissie in revisie genomen: zo ook de CO2-prestatie voor personenauto’s en bestelauto’s.

Het Platform meent dat het van belang is om de lagere CO2-intensiteit van hernieuwbare brandstoffen te laten meewegen bij de CO2-emissieprestatie van voertuigen, vanuit de gedachte dat je zowel een voertuig als een energiedrager nog hebt om van A naar B te komen.

Reactie geven op de wijziging van de Verordening (EU)2019/631

Het zou goed zijn als meerdere partijen bovenstaande punt onder de aandacht brengen bij de Commissie.

Tot en met 26 november 2020 kan feedback worden geleverd op de Inception Impact Assessment van de Commissie. De feedback wordt gebruikt bij het voorbereiden van een nieuwe Regulation, die later dit jaar in een consultatie zal worden voorgelegd. De Commissie verwacht in het tweede kwartaal van 2021 de revisie af te ronden.

Alle informatie en de mogelijkheid voor leveren van feedback is hier te vinden.