Over het Platform

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen is eind oktober 2016 opgericht door 13 initiatiefnemers. De inmiddels 28 leden en 1 samenwerkingspartner (stand februari 2020) van het Platform werken voor de verschillende eindgebruikersmarkten (wegverkeer, scheepvaart en luchtvaar) nauw samen met spelers uit deze sectoren. Overkoepelende thema’s (zoals duurzaamheid en transparantie, verkennen van de grondstoffenbasis) pakken de leden gezamenlijk op. Het is nadrukkelijk de bedoeling om synergie te ontwikkeling met andere biobased sectoren. Het platform bouwt een gedeelde kennisbasis op voor verdere marktversterking en groei.

De activiteiten van het Platform Duurzame Biobrandstoffen zijn mogelijk door de financiële bijdrage van leden en partners. In aanvulling daarop ontvangt het platform, vanwege haar rol als onafhankelijk kennis- en innovatieplatform, subsidie van de RVO-regeling DKTI-transport (Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport). voor de periode 2018 en 2019: project DKTI170036, voor 2020: project DKTI219003).

Hieronder:

 • Convenant tussen Rijksoverheid en leden Platform
 • Het bestuur
 • info over leden

Convenant tussen Rijksoverheid en leden van het Platform Duurzame Biobrandstoffen

Ondertekening Convenant Duurzame BiobrandstoffenStaatssecretaris Van Veldhoven ondertekent namens Rijksoverheid Convenant Duurzame Biobrandstoffen
Ondertekening convenant door Platformvoorzitter John GrinOnafhankelijk voorzitter John Grin tekent namens de leden Platform Duurzame Biobrandstoffen het Convenant Duurzame Biobrandstoffen

Convenant Duurzame Biobrandstoffen

Tijdens het Move-on-Up Festival van 31 mei 2018 vond de feestelijke ondertekening van het Convenant Duurzame Biobrandstoffen plaats door staatssecretaris Van Veldhoven en Platform-voorzitter John Grin. In dit convenant spreken rijksoverheid en leden van het Platform af gezamenlijke activiteiten te ondernemen met de volgende ambitie en doel:

Ambitie

Partijen hebben de gezamenlijke ambitie om met dit convenant:

 1. vanwege de bijdrage aan het terugdringen van de CO2-uitstoot in de transportsectorde productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen te stimuleren in met name, maar niet uitsluitend, de volgende segmenten:
  • Zwaar wegvervoer
  • Langeafstand-wegvervoer
  • Binnenvaart
  • Zeevaart
  • Luchtvaart
  • Overige non road mobile machines
 2. de omslag te maken naar een grondstoffenbasis voor de productie van biobrandstoffen die over de gehele productieketen een maximale reductie van directe en indirecte broeikasgasemissies bewerkstelligen en ongewenste effecten op milieu en lokale sociale omstandigheden vermijden.
 3. een bijdrage te leveren aan de reductie van de uitstoot van broeikasgassenveroorzaakt door transport en emissies die gerelateerd zijn aan lokale luchtkwaliteit, zoals NOxen fijnstof.

Doel

Partijen hebben de gezamenlijke doelstelling om met dit convenant:

 1. duurzame biobrandstoffen met een grote broeikasgasreductie en laag ILUC-risico verder te ontwikkelen en uit te rollen als onderdeel van verduurzaming van transport en dan met name voor, maar niet uitsluitend, de bovengenoemde segmenten.
 2. de prestatie van duurzame biobrandstoffen in termen van emissie, luchtverontreiniging, geluidsproductie ten opzichte van de fossiele brandstoffen nader te onderbouwen, de maatschappelijke baten in kaart te brengen en over de opgebouwde kennis- en feitenbasis te communiceren naar relevante betrokkenen.
 3. de business cases van duurzame biobrandstofproductie en toepassingen verder te verbeteren, en innovaties te stimuleren, zodat de betaalbaarheid van deze biobrandstoffen wordt verbeterd en de inzet van biobrandstoffen als alternatieve transportbrandstof kan worden vergroot.
 4. de aanwezige kennis en kunde op het gebied van duurzame biobrandstoffen te vertalen naar additionele werkgelegenheid en toepassingen in Nederland.

Het bestuur

John Grin

Voorzitter

Voorzitter: John Grin, hoogleraar beleidsinnovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bezet plaats 89 in de Trouw Duurzame 100 van 2016. John Grin is aangesloten bij het Groene brein, wetenschappers vor een duurzame economie. Hij houdt zich al jaren bezig met duurzame transities, is medeoprichter van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties en Transities en hij droeg bijvoorbeeld bij aan het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

Rob Vierhout

Vice-voorzitter
Bestuurslid namens Enerkem

Henk Wolthaus

Penningmeester
Bestuurslid namens Varo Energy

Wout Benning

Bestuurslid namens Rai Vereniging

Beleidsadviseur bij Rai Vereniging.

Jeroen Meiberg

Bestuurslid namens Orange Gas

Jeroen is financieel directeur bij OrangeGas. OrangeGas bouwt tankstations met uitsluitend duurzame en schone brandstoffen in Nederland: Groengas, groene stroom, CO2 voor milieuvriendelijk koelen en in de toekomst ook waterstof en LBG. OrangeGas heeft meer dan 80 Groengas-tanklocaties in Nederland en meer dan 40 in Duitsland.  OrangeGas levert als enige in Nederland 100% Groengas.

Bart Somers

Bestuurslid

Associate-professor Bart Somers is verantwoordelijk voor het motoronderzoek in de ‘Combustion Technology Group’ van de TU Eindhoven. De Transportsector moet op drastische wijze de CO2-uitstoot verminderen. Dit kan deels worden bereikt met ‘betere’ brandstoffen en nieuwe verbranding strategieën.

Erik de Vries

Bestuurslid namens NOVE

Medewerkers van het Platform-bureau

Loes Knotter

Medewerker Platform-bureau – senior projectmanager

Contact: loes.knotter@platformduurzamebiobrandstoffen.nl

Eric van den Heuvel

Ambtelijk secretaris, dagelijks aanspreekpunt en onafhankelijk adviseur voor bestuur*

Eric van den Heuvel heeft jarenlange ervaring op het terrein van duurzame biobrandstoffen en duurzame mobiliteit. Hij werkt aan grondstof efficiente oplossingen voor een duurzame samenleving. Hij is oprichter van studio Gear Up, een bedrijf dat de beste opties identificeert om de verschillende functies in de maatschappij te decarboniseren. Hieronder valt het ontwikkelen van opties voor de vervanging van fossiele brandstoffen.

Contact: evdh@platformduurzamebiobrandstoffen.nl

*maakt geen onderdeel uit van het bestuur.

Deelnemers

Enerkem

Kort profiel
Enerkem is een Canadees bedrijf dat in 2000 is opgericht en wereldwijd de eerste commerciële bioraffinaderij in gebruik heeft genomen dat niet- composteerbaar en recycleerbaar huishoudelijk afval gebruikt voor de productie van hernieuwbare ethanol en methanol d.m.v een zelfontwikkelde gasificatie-technologie.

Wat doet het bedrijf met duurzame biobrandstoffen?
De geproduceerde methanol en ethanol wordt gebruikt als een biobrandstof en lage-koolstof brandstof dan wel als een hernieuwbare grondstof voor de chemische industrie.

Waarom lid?
Enerkem wil samen met afnemers ketens opzetten voor de inzet van bio(m)ethanol in meerdere transportsectoren zoals personenwegvervoer en scheepvaart alsmede in de chemische sector. Met het oog op het laatste ontwikkelt Enerkem met Nouryon (voormalige chemietak Akzo-Nobel), Havenbedrijf Rotterdam, Air  Liquide, en, sinds maart 2019, Shell (zie nieuwsbericht Platform) een waste-to-methanolfabriek in Rotterdam (zie projectsite).

Contactpersoon: Lisa Hanke, Rob Vierhout

“Non-compostable and non-recycable household waste is an excellent source to produce new valuable products that can deliver a contribution to greening the transport and chemical sector. This feedstock is affordable, and already collected.”

GoodFuels

Kort profiel

GoodFuels ontwikkelt en levert duurzame biobrandstoffen aan de sectoren scheepvaart, rail, zwaar wegverkeer en industrie in West Europa, Nordics en Noord Amerika. Verder investeert het bedrijf in het opzetten van supply chains op basis van duurzame grondstoffen. Het bedrijf wil met het versnellen en opschalen van deze supply chains afnemers bedienen met een echt duurzame brandstof die betaalbaar is.

Wat doet de organisatie met duurzame biobrandstoffen?

GoodFuels verkoopt alleen duurzame, zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen, die worden geproduceerd uit afval- en reststromen. Dit betekent dat er geen concurrentie met voedsel, (in)directe veranderingen in landgebruik, of het verlies van biodiversiteit optreden. Voor deze brandstoffen kan een CO2-emissiereductie van meer dan 80% worden bereikt ten opzichte van fosiel.

Waarom lid?

GoodFuels wil met het platform met name de overheid en het grote publiek mobiliseren voor de fantastische case van echt duurzame brandstoffen voor die transportsegmenten waarvoor het de beste optie is. Het bedrijf vindt dat er meer geld in deze ketens moet worden geïnvesteerd- waar nu nog het meeste geld naar LNG (toch fossiel 2.0 in onze ogen) lijkt te gaan.

Contactpersoon: Dirk Kronemeijer, CEO

“We passionately believe that truly sustainable biofuels for those transport segments that really need it is a noble cause fighting for. Aviation, Marine and Heavy Road transport are sectors that cannot do without advanced biofuels to help fight climate change. Our company is all about this goal and possesses the pioneering and innovative skills to help drive industry change”

GP Groot brandstof- en oliehandel

Kort profiel

GP Groot brandstoffen en oliehandel is groothandelaar en retailer van brandstoffen en smeermiddelen. Het bedrijf verzorgt bulkbrandstofleveringen, exploiteert ongeveer 60 tankstations, biedt tankkaartdiensten en EV-laadoplossingen. Hoewel het merendeel van de producten die GP Groot brandstoffen en oliehandel verkoopt nog steeds “fossiel” is, streeft het ernaar om steeds meer minder milieubelastende producten en diensten aan zijn klanten aan te bieden.

GP Groot brandstoffen en oliehandel is onderdeel van GP Groot groep (www.gpgroot.nl) . GP Groot is een Nederlandse groep van bedrijven die actief is in drie bedrijfstakken:

 1. Brandstof- en smeermiddelen groothandel en detailhandel (www.gpgrootbrandstoffen.nl)
 2. Inzameling, verwerking en recycling van afval (www.gpgrootrecycling.nl
 3. Infratech (www.gpgrootinfra.nl/)

De activiteiten van GP Groot Groep zijn vrij divers, maar hebben één doel gemeen: alle onderdelen werken samen om de overgang naar een circulaire, energieneutrale en klimaatbestendige toekomst mogelijk te maken.

Klimaatverandering en schaarste van grondstoffen, dé uitdagingen van onze tijd

Met de groei van de wereldbevolking en de welvaart is de vraag naar grondstoffen en energie de afgelopen honderd jaar enorm toegenomen. Hoe beter het gaat, hoe meer we produceren en consumeren. Onze grondstoffen zijn daardoor schaars geworden. Bovendien stoten we met het verbruik van fossiele brandstoffen en de winning en verwerking van grondstoffen zoveel broeikassen uit dat ons klimaat verandert en onze leefomgeving bedreigd wordt. We moeten met deze uitdagingen aan de slag.

De circulaire economie en de energietransitie zijn de belangrijkste thema’s voor GP Groot. Alle nieuwe initiatieven die we ontplooien, toetsen we aan deze twee pijlers.

Het verbruik van fossiele brandstoffen is één van de voornaamste veroorzakers van de klimaatverandering, het terugbrengen van emissies door het gebruik van brandstoffen is daarom een belangrijk speerpunt. Dit kan door de inzet van verbeterde aandrijf technologie maar ook door over te stappen op nieuwe minder milieubelastende brandstoffen. Wij zijn ervan overtuigd dat er verschillende voertuig- en brandstofkeuzes nodig zijn om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar minder milieu- en klimaatbelastende mobiliteit.

Focus op toekomstgerichte, laag emissie energieproducten

Uit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de ondernemers in Nederland graag circulair en energieneutraal wil ondernemen, maar geen idee heeft hoe. Ze weten niet waar ze moeten beginnen of aan welke eisen ze moeten voldoen. En ze weten al helemaal niet welke grote voordelen het heeft.

Hoewel het merendeel van de door ons verkochte producten nog “fossiel” is, leveren we wel die brandstoffen en energieoplossingen die op dit moment tot de best mogelijke milieuprestatie leiden, denk hierbij aan synthetische diesels (HVO), gasvormige brandstoffen zoals LNG en vanaf 2020 Waterstof (uit wind) en laadoplossingen voor elektrische voertuigen.

GP Groot brandstoffen en oliehandel wil haar (potentiële) klanten hier graag in meenemen, begeleiden en faciliteren. Want als grote regionale dienstverlener kunnen we dat als geen ander.

Waarom lid?

GP Groot vindt landelijke aandacht voor duurzame brandstoffen erg belangrijk, zowel op politiek als maatschappelijk vlak. Omdat het Platform Duurzame Biobrandstoffen er naar streeft de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen te vergroten en de transitie naar de biobased en circulaire economie in Nederland stimuleert is GP Groot van mening dat het van grote meerwaarde is lid te zijn van het platform.

Contactpersoon: Pieter Admiraal, manager logistiek

Methanol Institute

Kort Profiel
The Methanol Institute (MI) serves as the global trade association for one of the world’s most vibrant and innovative industries. Founded in 1989, MI now serves its members in every corner of the globe from our offices in Singapore, Washington, D.C., Brussels and Beijing. The global trade association for the methanol industry represents the world’s leading methanol producers, distributors and technology companies

 • Activiteiten
  Ensuring the safe handling of methanol and its derivatives across the global distribution chain.
 • Promoting the growth of the global methanol industry by furthering methanol as an essential chemical commodity and an emerging source of clean and renewable energy.
 • Influencing global regulatory and public policy initiatives that impact the methanol industry.

Contactpersoon: Eelco Dekker

PitPoint CNG B.V.

Kort profiel

CNG Net en LNG 24 zijn per 1 januari 2016 verder gegaan onder de naam Pitpoint. Onder deze nieuwe naam is Pitpoint leverancier gebleven van Groengas (CNG) en LNG.

Daarnaast biedt PitPoint ook andere alternatieve brandstoffen aan zoals waterstof en infrastructuur voor elektrisch laden. Voor bedrijven, overheden én particulieren.

Pitpoint is sinds mei 2017 in handen van Total.

Pitpoint heeft de ambitie om de markt voor duurzame biobrandstoffen (advanced biofuels) te versnellen en vergroten, waarbij uitdrukkelijk groengas, uit afval en mest, als een zeer kansrijke optie wordt gezien.

Van Kessel Olie B.V.

Kort profiel

Van Kessel Olie B.V. is een zelfstandige handelsonderneming in brandstoffen en smeermiddelen. Met 78 medewerkers, een wagenpark van 24 tankwagens, 28 tankstations in eigen beheer en officiële samenwerkingsverbanden met BP, Castrol, TRAXX, Argos en Total, is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de oliesector in Zuid- en West-Nederland. Vanuit ons hoofdkantoor te Milheeze (nabij Helmond) leveren wij een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten en diensten in de sectoren (inter-)nationaal transport, landbouw, bouw & infra, industrie, garagebedrijven en tankstations.

Wat doet de organisatie met duurzame biobrandstoffen?

Van Kessel Olie is mede-initiatiefnemer van Greenpoint Fuels, een nieuw tankstationconcept gericht op het beschikbaar stellen van duurzame alternatieven zoals (bio-)LNG en CNG, biobrandstoffen en klimaatneutrale diesel aan met name zakelijk tankverkeer.

Waarom lid?

Van Kessel Olie ziet graag de introductie van (hoge mengsels) van biobrandstoffen op de transportmarkt en wil daarin een leidende rol spelen.

Joan van Kessel, directeur

Contactpersoon: Michiel Schilder Spel

van Kessel Olie

VIV

Kort profiel
de VIV, Vereniging Importeur Verbrandingsmotoren is de branchevereniging voor alle ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’. Hiernaast is de vereniging actief in het onderwijsaanbod. In Dordrecht heeft het VIV een eigen Praktijk Opleiding Centrum, met een verzameling motoren, motoronderdelen en gereedschap om de branche van dienst te kunnen zijn op gebied van opleiding en bijscholing. Met de VIV Academy krijgen monteurs en technici scholing om hun kennis op peil te houden. De VIV levert ook input aan het curriculum van MBO en ROC’s.

Kijk op verbrandingsmotor.nl voor meer informatie.

Wat doet de organisatie met duurzame biobrandstoffen?
De VIV wil ervoor zorgen dat in Nederland gevestigde organisaties in de keten van motoraandrijftechniek samen tot innovatieve, duurzame en geïntegreerde aandrijving te komen die bijdraagt aan een schonere wereld zonder organisaties en mensen te beperken in hun ondernemings- en bewegingsvrijheid.

Brandstofaandrijving zal nog voor lange tijd belangrijk zijn maar ook in toenemende mate in combinatie met andere aandrijfenergie gezocht zal worden. Fabrikanten, importeurs/exporteurs en alle bedrijven betrokken  in de keten van aandrijftechniek zullen elkaar beter moeten vinden in integrale-hybride oplossingen. Het voor gebruikers veilig, continu en makkelijk laten werken van systemen vraagt om samenwerking in de keten.

Waarom lid?
De VIV wil de kennisbasis van motoren op biobrandstoffen ontwikkelen.

Contactpersoon: Michel Voorwinde

Alco Energy Rotterdam

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Rob Vierhout 

Arena Red

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Paul Nooijen

Argent Biodiesel Netherlands

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Louis Sciarli, Mariël Rouschop

AVIA Shared Service Centre

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Henk Dessens

Biondoil Netherlands BV

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Hennie Zirkzee

Biorefinery Development BV

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Anton Robek

Bovag

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Jan Bessembinders, Erik Stern

Boskalis

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Gijs Hendriks

CCT BV

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Henk Groeneveld

Den Hartog BV

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Barend van Kooten

Meer info: https://www.denhartogbv.com/brandstoffen/co2-saving-diesel/

DSD BV

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Hans van Klink

Finco Fuel Renewables BV

Kort profiel

“FinCo is in haar thuismarkten één van de leidinggevende ondernemingen in de distributie en levering van brandstoffen die dagelijks de wereld in beweging zetten. Innovatie en een sterke klantgerichtheid zijn de belangrijkste drijfveren om een low carbon toekomst te realiseren. Sustainability fuels our ambition.”

Waarom lid?

Contactpersoon: Bart-Willem ten Cate, Low-Carbon Strategist

Read the September 2020 interview by ING Wholesale Banking with Bart Willem on the need of biofuels here.

Gutts B.V.

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Edward Goossens

Havenbedrijf Rotterdam

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Ankie Jansen

NOVE

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Erik de Vries

Orange Gas

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Mei Li Vos

Pon

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Jaap Tuinstra

RAI Vereniging

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Wout Benning

REG Renewable Energy Group

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Michael Fiedler

Tamoil Nederland

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Jeroen Buyk

Varo Energy

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Henk Wolthaus

Viride

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Joop Groen

VVG Vereniging Vloeibaar Gas

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: Hans Verhoeven