Over het Platform

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen is eind oktober 2016 opgericht door 13 initiatiefnemers. De inmiddels 27 leden (stand september 2018) van het Platform werken voor de verschillende eindgebruikersmarkten (wegverkeer, scheepvaart en luchtvaar) nauw samen met spelers uit deze sectoren. Overkoepelende thema’s (zoals duurzaamheid en transparantie, verkennen van de grondstoffenbasis) pakken de leden gezamenlijk op. Het is nadrukkelijk de bedoeling om synergie te ontwikkeling met andere biobased sectoren. Het platform bouwt een gedeelde kennisbasis op voor verdere marktversterking en groei.

Jaarplan

Het Platform heeft in het jaarplan 2017, Annual Working Plan 2017, zijn doelen voor 2017 gedefinieerd. Het Jaarplan is vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 9 februari 2017: PDB Annual Working Plan 2017.

Het bestuur

John Grin

Voorzitter

Voorzitter: John Grin, hoogleraar beleidsinnovatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij bezet plaats 89 in de Trouw Duurzame 100 van 2016. John Grin is aangesloten bij het Groene brein, wetenschappers vor een duurzame economie. Hij houdt zich al jaren bezig met duurzame transities, is medeoprichter van het Kennisnetwerk Systeeminnovaties en Transities en hij droeg bijvoorbeeld bij aan het Beter Leven Keurmerk van de Dierenbescherming.

Pelle Schlichting

Penningmeester

Bestuurslid bij Groengas en mede-oprichter van OrangeGas. OrangeGas bouwt tankstations met uitsluitend alternatieve brandstoffen in Nederland. In juni 2009 werd het eerste Groengas-vulpunt van OrangeGas geopend in Steenwijk. Inmiddels exploiteert OrangeGas bijna 65 Groengas-tanklocaties en is daarmee marktleider in Nederland. OrangeGas tankstations zijn zowel te veilen bij conventionele tankstation als een aantal stand alone locaties die uitsluitend groene brandstoffen aanbieden: Groengas, elektrische snelladers op basis van groene stroom, CO2 voor milieuvriendelijk koelen en in de toekomst ook waterstof en LBG.

Eric van den Heuvel

Ambtelijk secretaris, dagelijks aanspreekpunt en onafhankelijk adviseur voor bestuur*

Eric van den Heuvel heeft jarenlange ervaring op het terrein van duurzame biobrandstoffen en duurzame mobiliteit. Hij werkt aan grondstof efficiente oplossingen voor een duurzame samenleving. Hij is oprichter van studio Gear Up, een bedrijf dat de beste opties identificeert om de verschillende functies in de maatschappij te decarboniseren. Hieronder valt het ontwikkelen van opties voor de vervanging van fossiele brandstoffen.

Contact: evdh [at] platformduurzamebiobrandstoffen.nl

*maakt geen onderdeel uit van het bestuur.

Wout Benning

Bestuurslid namens Rai Vereniging

Beleidsadviseur bij Rai Vereniging.

Bart Somers

Bestuurslid

Associate-professor Bart Somers is verantwoordelijk voor het motoronderzoek in de ‘Combustion Technology Group’ van de TU Eindhoven. De Transportsector moet op drastische wijze de CO2-uitstoot verminderen. Dit kan deels worden bereikt met ‘betere’ brandstoffen en nieuwe verbranding strategieën.

Rob Vierhout

Bestuurslid namens Enerkem

Erik de Vries

Bestuurslid namens de Nové.

Henk Wolthaus

Bestuurslid namens Varo Energy

Deelnemers

Enerkem

Kort profiel
Enerkem is een Canadees bedrijf dat in 2000 is opgericht en wereldwijd de eerste commerciële bioraffinaderij in gebruik heeft genomen dat niet- composteerbaar en recycleerbaar huishoudelijk afval gebruikt voor de productie van hernieuwbare ethanol en methanol d.m.v een zelfontwikkelde gasificatie-technologie.

Wat doet het bedrijf met duurzame biobrandstoffen?
De geproduceerde methanol en ethanol wordt gebruikt als een biobrandstof en lage-koolstof brandstof dan wel als een hernieuwbare grondstof voor de chemische industrie.

Waarom lid?
Enerkem wil samen met afnemers ketens opzetten voor de inzet van bio(m)ethanol in meerdere transportsectoren zoals personenwegvervoer en scheepvaart alsmede in de chemische sector. Met het oog op het laatste bestaat er een samenwerkingsverband met Akzo-Nobel en andere Nederlandse bedrijven om een fabriek in Rotterdam te bouwen.

Contactpersoon: Marie-Hélène Labrie, VP for governmental relations and communications

“Non-compostable and non-recycable household waste is an excellent source to produce new valuable products that can deliver a contribution to greening the transport and chemical sector. This feedstock is affordable, and already collected.”

VIV

Kort profiel
de VIV, Vereniging Importeur Verbrandingsmotoren is de branchevereniging voor alle ‘niet voor de weg bestemde mobiele machines’. Hiernaast is de vereniging actief in het onderwijsaanbod. In Dordrecht heeft het VIV een eigen Praktijk Opleiding Centrum, met een verzameling motoren, motoronderdelen en gereedschap om de branche van dienst te kunnen zijn op gebied van opleiding en bijscholing. Met de VIV Academy krijgen monteurs en technici scholing om hun kennis op peil te houden. De VIV levert ook input aan het curriculum van MBO en ROC’s.

Kijk op verbrandingsmotor.nl voor meer informatie.

Wat doet de organisatie met duurzame biobrandstoffen?
De VIV wil ervoor zorgen dat in Nederland gevestigde organisaties in de keten van motoraandrijftechniek samen tot innovatieve, duurzame en geïntegreerde aandrijving te komen die bijdraagt aan een schonere wereld zonder organisaties en mensen te beperken in hun ondernemings- en bewegingsvrijheid.

Brandstofaandrijving zal nog voor lange tijd belangrijk zijn maar ook in toenemende mate in combinatie met andere aandrijfenergie gezocht zal worden. Fabrikanten, importeurs/exporteurs en alle bedrijven betrokken  in de keten van aandrijftechniek zullen elkaar beter moeten vinden in integrale-hybride oplossingen. Het voor gebruikers veilig, continu en makkelijk laten werken van systemen vraagt om samenwerking in de keten.

Waarom lid?
De VIV wil de kennisbasis van motoren op biobrandstoffen ontwikkelen.

Contactpersoon: Michel Voorwinde

GroenGas

Kort profiel
Groen Gas Nederland vertegenwoordigt meer dan 125 bedrijven en organisaties in de biogasbranche. Groen Gas Nederland richt zich op de productie en afzet van hernieuwbaar gas. Groen Gas Nederland richt zich op ketenintegratie voor een efficiënte en rendabele hernieuwbaar gasmarkt.

Kijk op Groengas.nl voor meer informatie en de 150 tanklocaties.

Wat doet de organisatie met duurzame biobrandstoffen?
Groengas is de groene vervanger van CNG (gecomprimeerd aardgas) en is nu al leverbaar. Voertuigen die op CNG rijden kunnen zonder aanpassing op Groengas rijden omdat de eigenschappen gelijk zijn. Groengas is afkomstig van de vergisting van Rioolslib, GFT en andere afvalstromen. Ook is Groengas synthetisch te maken door waterstof met CO2 te laten reageren (E-gas). Naast de forse CO2 besparing, levert rijden op Groengas, met name in stedelijk gebied, ook grote voordelen op het gebied van luchtkwaliteit en geluidsoverlast op. Op beperkte schaal is Groengas ook vloeibaar beschikbaar als vervanger van (LNG) Liquified Natural Gas. Groengas is zowel in de CNG als LNG vorm vooral vervanger van Diesel. Het platform wil dat diverse marktbarrières worden geslecht welke de verdere ontwikkeling in de weg staan. Kijk op Groengas.nl voor meer informatie en de 150 tanklocaties.

Waarom lid?
Groengas werkt samen met dit platform om diverse marktbarrières te slechten welke de verdere ontwikkeling van gasvormige biobrandstoffen in de weg staan.

Contactpersoon: Pelle Schlichting

“Groengas levert een wezenlijke bijdrage aan duurzame mobiliteit in Nederland.”

Gutts B.V.

Kort profiel

Waarom lid?

Contactpersoon: 

Methanol Institute

Kort Profiel
The Methanol Institute (MI) serves as the global trade association for one of the world’s most vibrant and innovative industries. Founded in 1989, MI now serves its members in every corner of the globe from our offices in Singapore, Washington, D.C., Brussels and Beijing. The global trade association for the methanol industry represents the world’s leading methanol producers, distributors and technology companies

  • Activiteiten
    Ensuring the safe handling of methanol and its derivatives across the global distribution chain.
  • Promoting the growth of the global methanol industry by furthering methanol as an essential chemical commodity and an emerging source of clean and renewable energy.
  • Influencing global regulatory and public policy initiatives that impact the methanol industry.

Contactpersoon: Eelco Dekker

GoodFuels

Kort profiel

GoodFuels ontwikkelt en levert duurzame biobrandstoffen aan de sectoren scheepvaart, rail, zwaar wegverkeer en industrie in West Europa, Nordics en Noord Amerika. Verder investeert het bedrijf in het opzetten van supply chains op basis van duurzame grondstoffen. Het bedrijf wil met het versnellen en opschalen van deze supply chains afnemers bedienen met een echt duurzame brandstof die betaalbaar is.

Wat doet de organisatie met duurzame biobrandstoffen?

GoodFuels verkoopt alleen duurzame, zogenaamde tweede generatie biobrandstoffen, die worden geproduceerd uit afval- en reststromen. Dit betekent dat er geen concurrentie met voedsel, (in)directe veranderingen in landgebruik, of het verlies van biodiversiteit optreden. Voor deze brandstoffen kan een CO2-emissiereductie van meer dan 80% worden bereikt ten opzichte van fosiel.

Waarom lid?

GoodFuels wil met het platform met name de overheid en het grote publiek mobiliseren voor de fantastische case van echt duurzame brandstoffen voor die transportsegmenten waarvoor het de beste optie is. Het bedrijf vindt dat er meer geld in deze ketens moet worden geïnvesteerd- waar nu nog het meeste geld naar LNG (toch fossiel 2.0 in onze ogen) lijkt te gaan.

Contactpersoon: Dirk Kronemeijer, CEO

“We passionately believe that truly sustainable biofuels for those transport segments that really need it is a noble cause fighting for. Aviation, Marine and Heavy Road transport are sectors that cannot do without advanced biofuels to help fight climate change. Our company is all about this goal and possesses the pioneering and innovative skills to help drive industry change”

PitPoint CNG B.V.

Kort profiel

CNG Net en LNG 24 zijn per 1 januari 2016 verder gegaan onder de naam Pitpoint. Onder deze nieuwe naam is Pitpoint leverancier gebleven van Groengas (CNG) en LNG.

Daarnaast biedt PitPoint ook andere alternatieve brandstoffen aan zoals waterstof en infrastructuur voor elektrisch laden. Voor bedrijven, overheden én particulieren.

Pitpoint is sinds mei 2017 in handen van Total.

Pitpoint heeft de ambitie om de markt voor duurzame biobrandstoffen (advanced biofuels) te versnellen en vergroten, waarbij uitdrukkelijk groengas, uit afval en mest, als een zeer kansrijke optie wordt gezien.

Van Kessel Olie B.V.

Kort profiel

Van Kessel Olie B.V. is een zelfstandige handelsonderneming in brandstoffen en smeermiddelen. Met 78 medewerkers, een wagenpark van 24 tankwagens, 28 tankstations in eigen beheer en officiële samenwerkingsverbanden met BP, Castrol, TRAXX, Argos en Total, is dit familiebedrijf uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de oliesector in Zuid- en West-Nederland. Vanuit ons hoofdkantoor te Milheeze (nabij Helmond) leveren wij een uitgebreid assortiment kwaliteitsproducten en diensten in de sectoren (inter-)nationaal transport, landbouw, bouw & infra, industrie, garagebedrijven en tankstations.

Wat doet de organisatie met duurzame biobrandstoffen?

Van Kessel Olie is mede-initiatiefnemer van Greenpoint Fuels, een nieuw tankstationconcept gericht op het beschikbaar stellen van duurzame alternatieven zoals (bio-)LNG en CNG, biobrandstoffen en klimaatneutrale diesel aan met name zakelijk tankverkeer.

Waarom lid?

Van Kessel Olie ziet graag de introductie van (hoge mengsels) van biobrandstoffen op de transportmarkt en wil daarin een leidende rol spelen.

Joan van Kessel, directeur

Contactpersoon: Michiel Schilder Spel

 Overige leden:

Alco Energy Rotterdam

Bovag

BioRefinery Development

CCT BV

FinCo Fuel Benelux BV

Green Planet

Den Hartog BV

Havenbedrijf Rotterdam

Investancia

NOVE

PitPoint

Pon Dealer Group

RAI Vereniging

Varo Energy

Zirk Technology

van Kessel Olie