Achtergrond

Nederland en Europa zetten in op een biobased, low-carbon en circulaire economie. Het terugdringen van onze afhankelijkheid van fossiele energie en grondstoffen staat centraal. Dat vraagt om een transitie naar een duurzame energievoorziening en het verduurzamen van de transportsector.

De Nederlandse welvaart is de laatste eeuw meer dan in omringende Europese landen verbonden met fossiele energie. Nederland is een knooppunt van petrochemie, agro-industrie, logistiek/distributie-, en kennissectoren. Deze sectoren weten in een synergetisch verbond veel toegevoegde waarde te creëren.

Op het eerste gezicht lijkt deze achtergrond een transitie te bemoeilijken. Maar juist deze positie biedt een uitgelezen kans ‘to repurpose these assets and capabilities’ om met alle innovatiekracht de transitie vaart en richting te geven naar een biobased en circulaire economie op basis van duurzame biobased grondstoffen.

Visie

Visie: Betekenis van duurzame biobrandstoffen

Duurzame biobrandstoffen zijn van belang voor Nederland om de overgang naar een biobased, circulaire economie te versnellen omdat deze een grondstoffenstroom op gang brengt en de technologische ontwikkeling aanjaagt.

Decarboniseren transportsector

Om de transportsector te decarboniseren zijn biobrandstoffen onmisbaar, naast andere alternatieven. Nederland bezit een sterke positie in de hele transportbrandstoffenketen. De inzet van duurzame biobrandstoffen vereist slechts relatief beperkte investeringen gezien het gegeven dat deze gebruik maken van bestaande logistiek en infrastructuur.

De ontwikkeling van de benodigde productiefaciliteiten zorgt bovendien voor synergie met andere sectoren, zoals met de biobased chemie. De Nederlandse brandstofsector heeft de potentie om koploper te worden in Europa als de sector als geheel verduurzaamt. In dat geval versterkt de inzet van duurzame biobrandstoffen de huidige bedrijvigheid en productiecapaciteit, de bestaande infrastructuur en de aanwezige kennis en kunde van (fossiele) brandstoffen en chemie.

Investeringen en faciliteiten

Wel liggen investeringen voor het bouwen van geavanceerde biobrandstoffaciliteiten beduidend hoger dan investeringen voor conventionele biobrandstoffenproductie. Ondersteuning en faciliteiten van de overheid, zoals sturing op CO2, verplichtingen en garanties voor leningen, zijn cruciaal om de benodigde infrastructuur te kunnen opbouwen.

Korte en (middel)lange termijn

Al op de korte termijn kunnen duurzame biobrandstoffen, bijgemengd bij gangbare transportbrandstoffen voor wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Op de middellange en lange termijn, naarmate het marktaandeel van elektrische mobiliteit op batterijen en waterstof groeit, zullen de toepassingen van duurzame biobrandstoffen vooral betrekking krijgen op het zwaardere transport zoals lange afstand trucks, luchtvaart en scheepvaart. In de tussentijd ondersteunt de inzet van biobrandstoffen de schaalvergroting en ontwikkeling van bioraffinagekennis en -technieken. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie, energiezekerheid en helpt om nieuwe banen te creëren.

Scroll naar top