Het Platform Duurzame Biobrandstoffen wil fossiele brandstoffen in de Nederlandse transportsector zo snel mogelijk terugdringen

Actie-Manifest Duurzame Biobrandstoffen

Het gebruik van fossiele energie blijft onverminderd hoog in de samenleving. De uitstoot van het Nederlandse verkeer nam in 2015 zelfs licht toe! De urgentie is groot om alle alternatieven te ontwikkelen die de CO2-uitstoot in de transportsector terugdringen. Duurzame biobrandstoffen brengen onmiddellijk en op betaalbare wijze de uitstoot van broeikasgas omlaag van het Nederlandse verkeer en transport.

Substantiële groei in het volume van duurzame biobrandstoffen vraagt om de volgende concrete acties:

Vrachtvervoer op ‘high-blends’ duurzame biobrandstoffen

Het Platform wil ervoor zorgen dat het volume van duurzame biobrandstoffen voor gebruik in het zwaar wegtransport fors omhoog gaat. Op korte termijn moet een groot volume aan mengsels met een hoog aandeel duurzame biobrandstoffen beschikbaar komen die geschikt zijn voor het vrachtvervoer in Nederland. In zoveel mogelijk regio’s en op zoveel mogelijk punten zijn dan ‘high-blends’ duurzame biobrandstoffen verkrijgbaar. Dit geeft transporteurs de optie om binnen de bestaande tankinfrastructuur hun transport te vergroenen.

Er rijden al trucks op volledig fossielvrije hernieuwbare diesel HVO en er zijn trucks op de markt gebracht die in plaats van diesel gebruik makne van een mengsel van voornamelijk bio-ethanol, ED95 geheten. Momenteel bevat alle diesel een percentage biobrandstoffen (tot 7%). Mogelijkheden op basis van ethanol worden verkend voor zwaar wegtransport. Ook wordt bekeken wat vloeibaar biomethaan voor transport kan betekenen.

Reductie emissies voor scheepvaart

Duurzame biobrandstoffen in de scheepvaart leveren een aanzienlijke reductie op van emissies. Het Platform wil onderzoeken, voor de verschillende biobrandstoffen, wat er nodig is om probleemloos over te schakelen. Het doel is om emissies op betaalbare wijze te verlagen. Een eerlijk ‘level-playing-field’ tussen de belangrijkste binnenvaartlanden vormt een aandachtspunt. Regelgeving en logistiek van levering zijn georganiseerd om snel over te kunnen schakelen.

Uitbreiden aanbod duurzame biobrandstoffen

Op dit moment is een klein percentage biobrandstof (ethanol, biodiesel, HVO, methanol) bijgemengd in conventionele brandstoffen. Het Platform wil duurzame biobrandstoffen als optie zichtbaarder en beter beschikbaar – als apart ‘product’ -maken, zoals bij Groengas al het geval is. Voorlopers gebruiken reeds duurzame biobrandstoffen in hun ‘captive fleet’, maar er is ook behoefte aan een landelijk dekkend systeem waar zulke duurzame biobrandstoffen getankt kunnen worden. Het Platform wil de keuze voor duurzame biobrandstoffen vergemakkelijken voor al het wegverkeer. Dat vraagt om de snelle introductie van bijv. E10, E85, hernieuwbare diesel (HVO) en groengas in zoveel mogelijk regio’s.

Lees meer

E10

Het Platform wil de introductie van E10 in zoveel mogelijk regio’s bespoedigen. Op dit moment rijden benzineauto’s op een brandstof met circa 5% bijgemengde biobrandstoffen. Dit heeft in Nederland in 2015 al 1,2 miljoen ton CO2 bespaard. In verschillende Europese landen is E10 reeds standaard verkrijgbaar. Kijk op www.e10check.nl  of u op E10 kunt overschakelen.

E85

Het Platform wil verder snel mogelijk maken om in Nederland E85 als optie aan te bieden. E85 is een brandstofmengsel dat voor 85% uit bio-ethanol en nog maar voor 15% bijmenging uit fossiele benzine bestaat. Dit levert een forse CO2-besparing op en vraagt slechts een lichte aanpassing in bestaande auto’s. Het Platform wil mogelijk maken dat het bestaande wagenpark met geringe aanpassingen over kan schakelen. Verder stimuleert het Platform dat autofabrikanten standaard auto’s E85-proof opleveren. Dit biedt bijvoorbeeld ook veel voordeel bij plug-in hybrides.

Hernieuwbare diesel

Hernieuwbare diesel is een volwaardige dieselvervanger van fossiele diesel en het Platform stimuleert dat deze te verkrijgen is bij zoveel mogelijk tankstations. De technische term voor hernieuwbare diesel is HVO. Steeds meer truckfabrikanten bevestigen dat HVO probleemloos is te tanken, zoals bij Scania. Sommige autofabrikanten geven nu reeds aan dat hernieuwbare diesel in hun personen– en bestelauto’s gebruikt kan worden. Het moederbedrijf van Peugeot en Citroen, PSA, heeft gebruik van hernieuwbare diesel voor al zijn personen- en bestelauto’s in Zweden en Noorwegen met euro-5/euro-6 dieselmotoren goedgekeurd, zolang deze dieselvervanger voldoet aan de nieuwe standaard EN 15940. > link naar bericht.

Link: http://www.hydrocarbonprocessing.com/news/2016/09/peugeot-and-citroën-accept-hvo-type-renewable-diesel

Groengas

Groengas wordt de norm voor gasaangedreven transportmiddelen.

Groengas is de groene vervanger van CNG (gecomprimeerd aardgas) en is nu al leverbaar. Voertuigen die op CNG rijden kunnen zonder aanpassing op Groengas rijden omdat de eigenschappen gelijk zijn. Groengas is afkomstig van de vergisting van Rioolslib, GFT en andere afvalstromen. Ook is Groengas synthetisch te maken door waterstof met CO2 te laten reageren (E-gas). Op beperkte schaal is vloeibaar Groengas beschikbaar als vervanger van (LNG) Liquified Natural Gas. Groengas vervangt in de vorm van CNG of LNG vooral Diesel. Het platform verkent hoe diverse marktbarrières te slechten zijn.

Naar 100% drop-in duurzame biobrandstoffen

De ambitie is om uiteindelijk de markt voor volledig hernieuwbare diesel- en benzinevervangers te vergroten en de toepassing van groengas aan te jagen.

Het Platform wil met innovatieve brandstoffen praktijkervaring opdoen. De uitdaging is om vervolgens volumes te verhogen en ervoor te zorgen dat alle auto-,truck- en scheepsmotorenfabrikanten deze brandstoffen accepteren. Dat vraagt om gezamenlijke innovatie bij de productie en bij de motortechniek.

HVO is al als een fossielvrije drop-in dieselvervanger beschikbaar. De productiecapaciteit voor HVO uit duurzame grondstoffen is nog beperkt en vraagt om uitbreiding. Een volledige hernieuwbare benzine bestaat eigenlijk nog niet op commerciële schaal. Er zijn wel innovaties zoals biobutanol. Ook wordt verkend hoe pyrolyse-olie is op te werken naar een drop-in-kwaliteit transportbrandstof.

Grondstoffenbasis

Het Platform ondersteunt de zoektocht naar de juiste en optimale grondstoffen voor het gebruik van duurzame biobrandstoffen in de Nederlandse transportsector.

Biobrandstoffen verkrijgbaar op de Nederlandse markt zijn geproduceerd op duurzame wijze in een transparante keten en dringen de CO2-emissies substantieel terug. Nadelige indirecte effecten van productie worden voorkomen.

Transparante keten

Alle biobrandstoffen die verkrijgbaar zijn op de Nederlandse markt zijn gecertificeerd volgende de Europese duurzaamheidscriteria.

In het keten van grondstofproductie, transport, conversie, handel naar eindgebruik gaat informatie mogelijk verloren. Dat betekent verlies aan transparantie.

Ons systeem is nu zo ingericht (met HBE’s) dat de uiteindelijke afnemer weinig zicht heeft op herkomst.

Het Platform wil werken aan verbetering van transparantie in de hele keten.

Gebruik maken van reststromen in Europa

In samenwerking met de landbouwsector, de agri-industrie en de bosbouwsector wil het Platform stimuleren dat in Europese reststromen beschikbaar komen als grondstof voor biobrandstoffen en andere toepassingen.

Dit geeft een impuls aan de Europese land- en bosbouwsector en levert banen op. Het Platform zoekt actief samenwerking met andere biobased- activiteiten om volumes te verkrijgen die betrouwbaar en betaalbaar zijn.

Nieuwe banen

Het Platform wil de ontwikkeling van een sterke Nederlandse biobased economie een impuls geven. Productie, vervaardigen en levering van biobrandstoffen zorgen voor nieuwe banen in de Nederlandse biobased economie. Het Platform streeft daarom naar meerdere nieuwe bioraffinage- en conversiefaciliteiten in Nederland die zowel duurzame biobrandstoffen produceren als ook groene bouwstenen leveren voor bijvoorbeeld de chemie.

Scroll naar top