Nieuws / Opinie

jan 07

Advies voor vaststellen jaarverplichting 2022-2030

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen heeft waardering voor de ambitie die Nederland laat zien met de gestelde doelen in het voorgestelde Besluit energie vervoer voor de jaarverplichting 2022-2030. Samen met de transitie naar meer elektrificatie van vervoer zet Nederland hiermee de sporen uit om de klimaatimpact van vervoer te verlagen.

Om de jaarverplichting  verder in lijn te brengen met de klimaatopgave doet het Platform de sterke aanbeveling om te sturen op verlagen van klimaatimpact in plaats van op de afgesproken doelen in het Nederlandse Klimaatakkoord. De afspraken gemaakt in het Klimaatakkoord in 2019 voor vervoer leiden tot onvoldoende reductie van broeikasgasemissies in vervoer om onder de eerder in het Energieakkoord afgesproken limiet van 25 miljoen ton maximale uitstoot CO2-emissies in 20301 uit te komen. Met de voorgestelde maatregelen in het Klimaatakkoord, en de voorgenomen doelen voor hernieuwbare energie in vervoer in dit besluit blijven de emissies ruim boven de 31 miljoen ton CO2-uitstoot.

Om hogere klimaatreductie in de jaarverplichting 2022-2030 te bereiken stelt het Platform de volgende punten aan de orde:

  • Hogere doelen in jaarverplichting
  • Stuur op well-to-wheel CO2-reductie
  • Focus op fysiek terugdringen van fossiele CO2-emissies
  • Innovatieprogramma aanjagen productiecapaciteit RFNBO’s en geavanceerde biobrandstoffen
  • Heroverweeg de ondersteuning elektriciteit binnen de jaarverplichting
  • 1% punt hoger percentage voor HBE-C

Lees voor de achterliggende argumentatie de volledige Reactie PDB internetconsultatie besluit energie vervoer