Ambitie

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen ambieert voor Nederland een koploperspositie in het decarboniseren van brandstoffen voor de verschillende transportsectoren; (zwaar) wegvervoer, scheepvaart en luchtvaart.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen wil de transitie naar een biobased en circulaire economie versnellen door vergroting van de productie en toepassing van duurzame biobrandstoffen. Het platform ondersteunt de realisatie van nieuwe biobrandstoffaciliteiten in Nederland in de komende jaren met een zodanige productie van duurzame vloeibare biobrandstoffen dat deze op een kosteneffectieve wijze voor de eindgebruikers in Nederland en Europa aan te bieden zijn.

Het Platform stelt zich ten doel dat op zo kort mogelijke termijn een nieuwe generatie van duurzame biobrandstoffen op de Nederlandse transportmarkt worden ingezet die op de volgende vier thema’s verbeterde prestaties bereiken ten opzichte van de momenteel gangbare biobrandstoffen:

Clean

Het betreft biobrandstoffen die gebaseerd zijn op efficiënte conversietechnieken van afval en reststromen of grondstoffen die op een efficiënte wijze zijn geproduceerd met minimale indirecte impacts.

Clear

Er is transparante informatie beschikbaar over de gehele biobrandstofketen (vanaf grondstofproductie of –inzameling, productie tot biobrandstofgebruik door eindconsumenten) en over de duurzaamheidscriteria waaraan wordt voldaan. Er bestaat voor het gebruik van biobased grondstoffen een evenwichtige competitie en afstemming met betrekking tot gebruik in verschillende sectoren voor verschillende gebruiksfuncties.

Safe

Voor alle partijen die in de biobrandstofketen betrokken zijn is veiligheid (in de breedste zin van het woord) verzekerd. Hiermee wordt bedoeld dat er bijv. financiële, milieutechnische, gezondsheidstechnische, als arbo-technische veiligheid bestaat.

Save

De biobrandstofprojecten moeten besparingen in verschillende domeinen opleveren. Ook hier gaat het bijvoorbeeld om kostenbesparing, klimaat- en milieubesparing, grondstofefficiëntie, etc. Het moet robuuste, significante en verifieerbare CO2-emissiereducties opleveren.

Met het in uitvoering nemen van een actieprogramma ontstaat een progressief groeipad, waardoor het Platform het in de komende jaren mogelijk maakt dat duurzame biobrandstoffen op al deze thema’s beter presteren.

Doel

Het is nodig dat de betrokken spelers in en rondom de biobrandstoffensector in Nederland zich organiseren om te kunnen voldoen aan de uitdagingen voor het terugbrengen van de broeikasgasemissies van de transportsector, zoals:

  • Vinden van gewenste grondstoffen voor de Nederlandse context
  • Realiseren van bioraffinage-conversiefaciliteiten in Nederland
  • Zekerstellen van duurzaamheid en transparantie in de keten
  • Ontwikkelen van eindgebruikersmarkten in (zwaar) wegverkeer, scheepvaart en luchtvaart

Missie Platform

Het platform ziet als missie:

Het aanjagen van organisaties en bedrijven in Nederland om de productie en het gebruik van duurzame biobrandstoffen te vergroten en hierin een koploperspositie te bereiken, wat de transitie naar de biobased en circulaire economie in Nederland stimuleert en invulling geeft aan het Klimaatakkoord van Parijs.

Scroll naar top