Nieuws / Opinie

sep 02

Commentaar Platform op SER-advies Biomassa in Balans

Het Platform wijst op de voordelen voor Nederland om in te zetten op de ontwikkeling van bioraffinage en beschikbaar maken van aanvoerlijnen duurzame biogrondstoffen voor biobrandstoffen, alle segmenten, en biobased chemie. Dit levert substantiële terugdringing van CO2-emissies op en een economisch perspectief voor de Nederlandse economie.

Naar mening van het Platform is het SER-advies risicocontrolerend ingestoken, terwijl het merendeel van de risico’s al worden geadresseerd in marktaanpak en bestaande regelgeving voor biobrandstoffen. Het Platform pleit juist voor een kansenbenadering, gebaseerd op duurzame ontwerpparameters voor biogrondstoffenketens met voordelen voor de samenleving.

Voor de noodzakelijke vergroening van fossiele brandstoffen en chemie is stimulerend beleid nodig. Processen op basis van groene grondstoffen concurreren met goedkope fossiele bronnen. Er is grote innovatiekracht nodig om processen die geoptimaliseerd zijn op fossiele koolstof te vervangen door processen op basis van groene koolstof.

Dit vraagt om integrale beleidsaanpak. De ontwikkeling en opschaling van biogrondstofketens voor licht-wegverkeer, zwaar-transport en inzet in chemie zijn met elkaar verbonden en versterken elkaar. Daarom pleit het Platform voor stimulerend, missiegericht beleid voor de post-fossiele economie met een passend instrumentarium dat oog heeft voor de synergie tussen de verschillende biobased sectoren. Met een integrale benadering gaan innovaties eerder renderen.

Biogrondstoffenketens met voordelen voor de samenleving

Het toetsingskader voor duurzame productie, zoals de SER heeft ontwikkeld met tabel 3.1, maakt het verkennen en ontwikkelen van nieuwe, duurzame waardeketens mogelijk. Sectorpartijen werken deze graag uit in bijvoorbeeld de volgende BioMob (#2) die georganiseerd gaat worden in november 2020.[1] Dit is de tweede expertsessie over het ontwerpen van duurzame biogrondstofketens waarin gewerkt wordt aan een synthese tussen het ecologische perspectief (o.a. versterken bodem en biodiversiteit), het sociaaleconomisch perspectief (eerlijke en renderende ketens) en het klimaatperspectief (omvangrijke CO2-emissiereductie ter voorkoming van klimaatverandering; bijvoorbeeld ketens op basis van afval- en reststromen, eventueel aangevuld met Bioenergy Carbon Capture and Storage BECCS).

Lees het hele commentaar in de Platformbrief SER en besluit Energie Vervoer


[1] Lees hier meer over de BioMob#1, die in oktober 2018 werd gehouden.