Wat zijn duurzame biobrandstoffen?

Dat zijn biobrandstoffen die over de gehele productieketendie zorgen voor

  1. een maximale reductie van CO2.
  2. En ongewenste effecten vermijden.

Het Platform stimuleert de inzet van grondstoffen en productieprocessen met aantoonbaar weinig tot geen (in)directe nadelige gevolgen en maximale broeikasgasreductie, in veel gevallen gebaseerd op reststromen.

Duurzame Biobrandstoffen brengen onmiddellijk en op betaalbare wijze de uitstoot van broeikasgas omlaag van het Nederlandse verkeer en transport.

Daarmee bevorderen duurzame biobrandstoffen het verduurzamen van de Nederlandse economie en geven deze brandstoffen direct invulling aan de doelen die zijn afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

Prestaties van de grondstoffen

Het Platform stimuleert de ontwikkeling en zoektocht naar grondstoffen en productieprocessen met aantoonbaar weinig tot geen indirecte nadelige gevolgen en maximale broeikasgasreductie.

Dat betekent dat niet de primaire functie of productiewijze van de grondstof bepalend is of deze een duurzame biobrandstof oplevert, maar of aan voorwaarden omtrent broeikasgasvermindering en vermijding van ongewenste effecten is voldaan.

Het Platform wil verkennen of op een andere wijze gekeken moet worden naar de verschillende soorten biobrandstoffen. De huidige indeling in ‘conventioneel’, ‘overig’ en ‘geavanceerd’ is het gevolg van een politiek compromis in Europa naar aanleiding van de discussie over indirect land-use change (ILUC) die de afgelopen jaren gevoerd werd en de vertaling daarvan in de Nederlandse implementatie.

Op Europees niveau geeft de Richtlijn Hernieuwbare Energie, artikel 21 opgevolgd door de Europese richtlijn 2015/1513, annex IX, deel A een opsomming van gewenste grondstoffen voor ‘geavanceerde’ biobrandstoffen.

Deze opsomming beschouwen wij als voorbeeld van grondstoffen voor geavanceerde biobrandstoffen, maar ook voor deze grondstoffen geldt dat de gehele productieketen optimaal en duurzaam verantwoord moet worden ingericht om maximale reductie van broeikasgassen te bewerkstelligen en ongewenste effecten te vermijden.

Low-ILUC

De wetenschappelijke inzichten rondom ILUC zijn volop in ontwikkeling. De meest recente studie die de Europese Commissie over ILUC-modellering heeft gepubliceerd toont aan dat er grote verschillen bestaan in toe te rekenen ILUC-factoren voor conventionele en geavanceerde biobrandstoffen, afhankelijk van de grondstoffen en productieprocessen die voor deze biobrandstoffen worden gebruikt. Het Platform stelt daarom graag de ontwikkeling van een systematiek voor, waarbij broeikasgasreducties centraal staan, met inachtneming en verrekening van de ILUC-factoren. Dat geeft de mogelijkheid om verschillende categorieën van biobrandstoffen in te stellen en verschillende voorkeuren te geven.

Een beperking voor bepaalde biobrandstoffen zou gebaseerd moeten zijn op de prestatie (om de beoogde doelen te bereiken) van de biobrandstoffen en niet op de aard van de grondstof.

Er zijn bijvoorbeeld biobrandstoffen uit grondstoffen die als gevolg van de huidige gebruikte criteria geen voorkeur krijgen maar waarbij geen of beperkte indirecte effecten optreden, ook wel low-ILUC genoemd, en die goed presteren in het terugbrengen van broeikasgasemissies over de gehele levenscyclus.

Ruimte voor innovatie

Onze voorgestelde aanpak schept ruimte voor innovatie en stimuleert de sector op zoek te gaan naar grondstoffen en productieprocessen met aantoonbaar weinig tot geen indirecte nadelige gevolgen en maximale broeikasgasreductie.

Het Platform adviseert de overheid om eenduidig beleid te ontwikkelen gericht op lange termijn doelen.

Scroll naar top