Nieuws / Opinie

apr 12

Factsheet innovatieve energiedragers van de toekomst

Platform Duurzame Biobrandstoffen wijst ter gelegenheid van de rondetafel/hoorzitting Klimaattafel Mobiliteit op 17 april 2019 op de Factsheet innovatieve energiedragers van de toekomst (14 mei 2018). Deze visie is in consensus ontwikkeld en aangeboden aan de Mobiliteitstafel door de vier brandstofplatforms: Elektrisch rijden (FET); het H2 platform; het LNG platform; en Platform Duurzame Biobrandstoffen. De factsheet kwam tot stand met ondersteuning vanuit het Ministerie van Infrastructuur enWaterstaat en met kennis vanuit de belangrijkste Nederlands kennisinstellingen.

Belangrijke principes en uitgangspunten

Deze Factsheet verwoordt als belangrijke principes en uitgangspunten dat de transitie naar duurzaam vervoer vraagt om, ook op langere termijn, stabiel overheidsbeleid. Het stimuleren van de productie van duurzame mobiliteit moet niet alleen bezien worden vanuit de optiek van de CO2-doelen uit het Verdrag van Parijs, maar ook als opbouw van een concurrerende positie van Nederland in de mondiale post-fossiele economie. Het duurzame mobiliteitsysteem en het energiesysteem zijn met elkaar verweven. Aldus kunnen elektrische auto’s een beduidende bijdrage leveren aan de opslagcapaciteit in het electriciteitsnet, noodzakelijk om het ‘intermittency’-probleem (onbalans tussen vraag en aanbod) op te lossen. Ditzelfde geldt voor waterstof en andere hernieuwbare brandstoffen die ons in staat stellen om grote hoeveelheden hernieuwbare energie voor langere tijd op te slaan ten behoeve van divers gebruik daarna. Dat kan in zowel centrale als decentrale energiesystemen. De transitie vraagt om zowel lange termijn consistentie – investeringsklimaat – en adaptief beleid – op basis van een goede monitoring continue bijsturen.

Maatregelen

De Platforms pleiten gezamenlijk in hoofdlijnen om de volgende maatregelen in samenhang:

  • Stimuleer via autobelastingen (budgetneutraal: bonus/malus) de gewenste energiedragers.
  • Creëer een level-playing field ten opzichte van fossiel, bijvoorbeeld door het inrichten van een budgetneutrale structuurwijziging van accijnsheffing, op basis van CO2-intensiteit en bij voorkeur mede op basis van de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen.
  • Zet in op innovatie, gekoppeld aan de sterktes van Nederland bij de industrie en de kennisinstellingen. Dit vraagt investeringen uit de private sector en een flexibel instrumentarium van de overheid wat aansluit bij de fase van productontwikkeling.
  • Vergroot de klantvraag door effectieve campagne om vraag naar duurzame vervoersalternatieven te stimuleren en gedrag aan te passen. En maak daarbij effectief gebruik van regelingen om duurzame vervoersalternatieven voor met name ook grote fleetowners aantrekkelijk te maken (concurrerend met benzine en diesel) en van de tweedehandsmarkt.
  • Laat de laad- en tankinfrastructuur gelijktijdig meegroeien met de groei van de voertuigen. Dit vraagt vooral regie en kan bij uitgeven van nieuwe concessies of aanpassingen van bestaande concessies worden meegenomen.
  • Stimuleer de productie van duurzame energiebronnen, waarbij ambitie is om naar de 100% groene bronnen te komen in 2030.

Sturing

Er is eigen Nederlands beleid nodig dat zich, naast de doelstellingen van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie, richt op maximale inzet hernieuwbare energiedragers, waterstof/elektriciteit en duurzame biobrandstoffen in transport voor 2030, met doorkijk naar 2040, 2050.

  • 2030: 33% aandeel van hernieuwbare energie in vervoer
  • 2040: 67% aandeel hernieuwbare energie
  • 2050: 100% aandeel hernieuwbare energie

Dit vraagt om een effectieve monitoring om de voortgang te borgen en eventueel bijstelling van het beleid. En uitwerken en doorrekenen van diverse scenario’s, waarbij de overheid begint vanuit gezamenlijke doelstellingen, maar meer kan gaan verplichten als de doelstellingen achterblijven. Verder is een commissie wenselijk die op basis van de voortgang de industrie of overheden gaat aanspreken op haar verantwoordelijkheid. Een succesvol internationaal voorbeeld daarvan is 2030-Sekretariatet in Zweden.

Lees de Factsheet innovatie energiedragers van de toekomst (14 mei 2018)

Eerdere berichten op de Platform-website gerelateerd aan het Klimaatakkoord: