Blog door Wout Benning – RAI Vereniging

Hernieuwbare brandstoffen, zijnde duurzame biobrandstoffen en brandstoffen gemaakt van hernieuwbare elektriciteit en CO2 – e-fuels – kunnen net als elektrisch vervoer – batterij-elektrisch of brandstofcel-elektrisch – een belangrijke bijdrage in leveren in het terugdringen van de klimaatimpact van de transportsector. Voorwaarde is wel dat de hernieuwbare brandstoffen zijn vrijgegeven door de autofabrikanten voor gebruiken in het betreffende voertuig. Voor de reguliere benzine brandstoffen die onder de EN228 norm vallen en diesel die onder de EN590 norm valt mag binnen de brandstofspecificaties bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid biobrandstoffen of HVO worden bijgemengd waardoor de vrijgave niet in het geding komt. Nieuwe vrijgaven zijn met name van belang in het geval dat de hernieuwbare brandstoffen niet binnen de standaardspecificatie van bijv. diesel (EN590) of benzine (EN228) vallen. De vrijgave dient ervoor dat de autofabrikant ook met deze, van de standaard specificatie afwijkende, brandstoffen kan garanderen dat aan de typegoedkeuringseisen kan worden voldaan en het voertuig het gebruik van deze hernieuwbare brandstoffen ook technisch aan kan. Zodoende treden ook geen problemen op met de eventuele garantie op het voertuig. Tot slot, en niet onbelangrijk, is het natuurlijk wenselijk dat deze brandstoffen wel betaalbaar moeten blijven voor de consument, en moeten ze leiden tot een zo hoog mogelijke broeikasgasreductie in vergelijking met het gebruik van hun fossiel alternatief.

We hebben van doen met een bestaand park met voertuigen waarbij de fabrikanten de specificaties van de brandstof al lang geleden heeft vastgesteld. De komende jaren krijgen daarnaast nog van doen met een nog nieuw te produceren en toe te laten wagenpark met een nieuwe generatie verbrandingsmotoren (die steeds zuiniger en schoner zijn). Met name voor het nog nieuw te produceren wagenpark kan gezocht worden naar nieuwe brandstofsoorten die kunnen worden opgenomen in de Typegoedkeuring van het voertuig en worden vrijgegeven door de autofabrikanten. In het bestaande wagenpark kan alleen maar gereden worden met brandstoffen of brandstofmengsels die voldoen aan de reeds bestaande brandstofspecificaties (in de meeste gevallen diesel volgens EN 590 of benzine volgens EN228). Als de nieuwe hernieuwbare brandstoffen daar niet aan voldoen, zoals bijvoorbeeld bij 100% hernieuwbare diesel (HVO) waarvoor een andere brandstofspecificatie geldt (EN15940), dan moet de fabrikant de technische toepasbaarheid en de (emissie)toelatingseisen toetsen alvorens het voertuig voor die brandstof vrij te geven. In het geval van gebruik van 100% HVO wordt dit door diverse fabrikanten van zware bedrijfswagens voor Euro V en VI motoren al vrijgegeven. Dat geldt ook voor enkele fabrikanten van lichte Euro 5 en 6 dieselmotoren.

Diesel

De meeste autofabrikanten leveren dieselvoertuigen die geschikt zijn voor dieselolie die geleverd wordt onder de brandstofspecificatie EN590. Binnen EN590 is 7% biodiesel (B7) toegestaan. Ook kan binnen de specificaties van de EN590 norm tot op zekere hoogte ook een belangrijk percentage paraffinische diesel (HVO of GTL) volgens EN 15940 worden bijgemengd. De bijmenging van HVO waarmee voldaan wordt aan de specificaties van EN590 kan aanzienlijke voordelen bieden op de CO2-emissiereductie van vrijwel het gehele diesel wagenpark. Nieuwere Euro V en Euro VI vrachtauto’s met dieselmotor zijn vaak vrijgegeven voor pure paraffinische brandstof (HVO of GTL) die voldoet aan EN 15940. Bij Euro 5 en moderne Euro 6 personenwagens met dieselmotor is deze brandstof echter nog maar voor enkele merken vrijgegeven.

Benzine

Voor benzine geldt momenteel de EN228-norm waarin E5 en E10 is gedefinieerd. Bij E5 kan tot maximaal 5% bio-ethanol worden bijgemengd, bij E10 kan tot maximaal 10% bio-ethanol worden bijgemengd. Met E10 kan de CO2-emissie belangrijk worden gereduceerd. De branche heeft met heel veel inspanning voor een groot deel van het bestaande wagenpark benzine E10 volgens EN228 met maximaal 10% bio-ethanol met terugwerkende kracht kunnen vrijgeven, Nog maar een klein deel van het bestaande wagenpark kent deze vrijgave niet en zal moeten uitwijken naar een E5 brandstof (zie www.E10check.nl).

Andere soorten brandstof

Sommige autofabrikanten geven ook brandstoffen vrij die voldoen aan andere specificaties. Hiervoor verwijzen wij u naar de betreffende voertuigleverancier voor de vrijgave. Daarnaast dient u uw brandstofleverancier te vragen aan welke specificatie de brandstof voldoet.  Als brandstoffen voldoen aan bepaalde nieuwe specificaties heeft de voertuigfabrikant de mogelijkheid deze brandstof vrij te geven voor haar nieuwe voertuig door deze uitvoerig te testen. Dit is met XTL (de benaming voor brandstoffen die aan de EN15940 voldoen) ook gebeurt voor diverse nieuwere voertuigen

“Kan mijn motor het aan?”

Om aan de klimaatdoelstelling te kunnen voldoen komen er steeds meer nieuwe CO2-neutralere brandstoffen op de markt. Sinds oktober 2018 worden alle nieuwe voertuigen voorzien van één of meerdere labels (zogenaamde identifiers) nabij de tankvulopening met een aanduiding (bijvoorbeeld B7 of E5 én E10). Deze identifiers geven aan welke brandstoffen voor het voertuig zijn vrijgegeven en kunnen dus worden getankt. Ook de pompzuilen van de tankstations zijn uitgevoerd met deze identifiers waardoor gemakkelijk herkend kan worden welke brandstof kan en mag worden getankt.

Zoals eerder gememoreerd kunnen nieuwe brandstoffen meestal niet in oudere voertuigen worden getankt. Voor voertuigen die geleverd zijn zonder identifier (auto’s van voor oktober 2018) kan altijd teruggevallen worden op de vrijgegeven brandstoffen:

  • Diesel EN590 die geleverd wordt onder B7 label
  • Benzine EN228 die geleverd wordt onder E5 label.

Of bij deze voertuigen ook andere brandstoffen getankt kunnen worden kunt u terugvinden in het instructieboekje of navragen bij uw garagebedrijf. Zo kunnen veel benzinevoertuigen van voor oktober 2018 ook E10 tanken. Omdat deze E10-brandstof steeds meer wordt aangeboden is ook een site www.E10check.nl ontwikkeld waarop u kunt terugvinden of uw voertuig geschikt is voor E10.

 

Scroll naar top