Factsheets Energiedragers in wegvervoer 2020

  Factsheets Energiedragers in Wegvervoer 2020

  TNO, CE Delft
  2020

  De Factsheets Energiedragers in Wegvervoer 2020 zijn opgesteld door TNO en CE Delft. Deze factsheets zijn een update van de Factsheets Brandstoffen in het wegverkeer uit 2014.

  De factsheets zijn in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Min IenW) opgesteld, en bestaan in totaal uit 23 afzonderlijke documenten, waarbij per energiedrager en per vervoerselement (zoals personenauto’s, of vrachtauto’s etc.) een factsheet is opgesteld. Per vervoerssegment is ook een vergelijking opgesteld. Alle Factsheets zijn hieronder te vinden.

  Het ministerie schrijft in haar toelichting:

  Deze factsheets energiedragers wegvervoer geven inzicht in de uitstoot van CO2, fijnstof (PM10) en stikstofoxiden (NOx) van personen- en bestelauto’s, vrachtwagens en bussen in combinatie met verschillende duurzame en conventionele energiedragers. Een belangrijke meerwaarde van de factsheets is, dat ze de werkelijke praktijkuitstoot weergeven, gebaseerd op emissiemetingen door TNO onder realistische praktijkomstandigheden. Deze cijfers wijken daarmee af van de formele typegoedkeuringscijfers die door de fabrikant worden opgegeven, omdat de CO2–uitstoot in de praktijk vaak hoger is.

  Naast informatie over emissies bevatten de factsheets ook informatie over de beschikbaarheid van de verschillende voertuigen op de Nederlandse markt, actieradius en laad- of vultijd. Later dit jaar wordt dit aangevuld met informatie over de betaalbaarheid, in de vorm van een inschatting van de totale kosten van het voertuigbezit voor de eindgebruiker.

  De informatie in de factsheets is bedoeld voor inkopers bij decentrale overheden, die verantwoordelijk zijn voor de aanschaf van voertuigen en de milieueffecten van het gebruik van deze voertuigen willen meewegen in hun beslissing. De factsheets zijn daarom binnenkort ook te raadplegen op de website van Pianoo, het Expertisecentrum Aanbesteden van het Ministerie van Economische zaken en Klimaat.

  Voor vragen over de factsheets kan contact worden opgenomen met Min IenW beleidsmedewerker Minique Vrins.

  Het Platform Duurzame Biobrandstoffen helpt u graag met specifieke vragen over de factsheets over biobrandstoffen.

  Overzicht van de factsheets:

  • Date 28/07/2020
  • Tags 0. Recently added, 2020, Biofuels, electric mobility, Emissions, Engines, Fuels, hydrogen, Netherlands, Road transport