Analyse leefomgevingseffecten: Verkiezingsprogramma’s 2021-2025

Planbureau voor de Leefomgeving
2021

Op verzoek van het CDA, D66, GroenLinks, de SP, de PvdA en de ChristenUnie heeft PBL hun verkiezingsprogramma’s voor de periode 2021-2025 geanalyseerd op effecten voor de leefomgeving. In het rapport zijn de effecten van maatregelen voor vier thema’s in kaart gebracht: Mobiliteit & bereikbaarheid, Klimaat & energie, Landbouw, voedsel & natuur en Wonen. Er zijn belangrijke verschillen tussen de partijen in de keuze van de maatregelen, de intensiteit van de bijbehorende instrumenten en de effecten op de leefomgeving.

De analyse laat ook de ambities die deze partijen hebben voor hernieuwbare brandstoffen zien.

Met de analyse geeft PBL inzicht in de effecten die de partijvoorstellen kunnen hebben op de leefomgeving. Ook laten het zien met welke (nationale) kosten de voorgestelde maatregelen naar verwachting gepaard gaan. Om in beeld te brengen hoe uitvoerbaar de maatregelen zijn, is de analyse uitgebreid met mogelijke kansen, risico’s en onzekerheden bij de uitvoering ervan. De analyse is gericht op de leefomgevingseffecten in het jaar 2030. Dat jaar is gekozen omdat tegen die tijd de structurele effecten van beslissingen in de komende kabinetsperiode op het terrein van de leefomgeving zichtbaar worden. Het is tevens een belangrijk ijkjaar voor het klimaatbeleid zoals vastgelegd in de Klimaatwet. Om de situatie in 2030 in te schatten wordt in de analyse een zogenoemd basispad gebruikt. Dit is gedaan om de effecten van voorgestelde wijzingen van partijen ten opzichte van het vastgestelde en voorgenomen beleid van het huidige kabinet zichtbaar te maken. Dit maakt het ook mogelijk om partijen onderling te vergelijken.

De volledige publicatie vindt u hier.

Scroll naar top