Beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa

Verslag van een zoektocht naar gedeelde feiten en opvattingen

2020
PBL Planbureau voor de Leefomgeving

Als onderdeel van het advies dat de SER op verzoek van het kabinet voor de zomer van 2020 zal uitbrengen over een duurzaamheidskader voor de inzet van biomassa heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een rapport uitgebracht over de beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa.

Het rapport doet verslag van een zoektocht, samen met de betrokken partijen in Nederland, naar de gedeelde feiten en opvattingen.

Aandachtspunten

PBL geeft in het rapport een aantal aandachtspunten mee:

De onverenigbaarheid van alle eisen en wensen voor de productie en toepassing van duurzame biomassa impliceert de noodzaak van een helder beargumenteerde en gecommuniceerde afweging van de kant van de overheid. Dit schept duidelijkheid en vergroot de kans op acceptatie en draagvlak van de stakeholdergemeenschap.

Bij die afweging zijn volgens het PBL de volgende aandachtspunten van belang:

  • Het lijkt een riskante strategie als de overheid zou inzetten op een klimaatneutrale circu- laire economie zonder een significante rol voor biomassa.

  • Het is dan raadzaam om enerzijds te focussen op het vergroten van de beschikbaarheid van duurzame biomassa – vooral uit de landbouw – en anderzijds op het verminderen van de behoefte.

  • Nederland zal in geen van de onderscheiden perspectieven in de eigen biomassabehoefte kunnen voorzien en zal altijd biomassa moeten importeren, maar

  • daarbij is het bepalen van een ‘fair share’ voor de Nederlandse economie buitengewoon lastig, waardoor van overheidswege opgelegde importrestricties niet geschikt lijken als onderdeel van een duurzaamheidskader.

  • Het is raadzaam om zowel in te zetten op de ontwikkeling van de productie van duurzame biomassa als op die van de productie van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen op basis van duurzame elektriciteit. 

Meer informatie?

  • Lees hier meer in het persbericht van PBL.

Als onderdeel van de rapportage van PBL hebben CE Delft en De Gemeynt twee rapporten opgeleverd. Vind hieronder alle drie de rapporten:

Het Platform heeft een eerste reactie opgesteld; lees deze hier.

Scroll naar top