Biomassa 2030 – Strategische visie voor de inzet van biomassa op weg naar 2030

2016
Ministerie van Economische Zaken

De startvraag van deze studie uit 2016 van het ministerie van Economische Zaken was:

“Hoe kan de inzet van biomassa in Nederland zo optimaal mogelijk bijdragen aan het behalen van de beleidsdoelstellingen richting 2030 op het gebied van voedsel, energie, klimaat, mobiliteit, biobased en circulaire economie? En hoe kan Nederland hiermee tegelijkertijd een innoverende, concurrerende economie realiseren? Randvoorwaarde hierbij is dat Nederland zoveel mogelijk gebruik maakt van duurzaam geproduceerde biomassa.”

De belangrijkste boodschap staat als volgt geformuleerd in de samenvatting van het rapport:

“Om in de Nederlandse behoefte aan biomassa voor voedsel, veevoer, energie, transport, chemie en materialen te voorzien, kan in potentie voldoende duurzame biomassa beschikbaar komen, mits succesvol ingezet wordt op vergroting van het biomassa aanbod en optimale inzet van biomassa wordt nagestreefd. Daarbij blijft het kabinet inzetten op verduurza- ming van productie en toepassing van biomassa. De bijdrage aan onze beleidsdoelen en economische groei kan worden vergroot door vanuit een integrale sturing op CO2-reductie de ontwikkeling van innovaties en de inzet van biochemie en biomaterialen te bevorderen.

  • De inzet van biomassa kan in belangrijke mate bijdragen aan de genoemde beleidsdoelen.
  • De vraag naar biomassa zal de komende 15 jaar naar verwachting aanzienlijk stijgen.
  • Duurzaamheid is een wezenlijk uitgangspunt voor het kabinet.
  • In potentie kan er voldoende biomassa beschikbaar komen om aan de Nederlandse behoefte aan voedsel, veevoer, energie, transportbrandstoffen, chemicaliën en materialen te voldoen.
  • De inzet van biomassa biedt ons land economische kansen

Aanpak: welke maatregelen zijn nodig?

  • Inzet op het vergroten van het aanbod aan duurzame biomassa.
  • Inzet op het ontwikkelen van de vraag naar duurzame biomassa.
  • Inzet op duurzaamheid van productie en gebruik van biomassa.
  • Benutten bijdrage van alle toepassingen van biomassa (inclusief materialen).
  • Inzet op innovatie en verdiencapaciteit in Nederland.”

Het rapport is hier te downloaden.

 

Scroll naar top