Bovag toekomstverkenning 2030 mobiliteitsretail

  Toekomstverkenning mobiliteitsretail 2030

  BOVAG

  2017

  Uit de inleiding:

  “De toekomst is al lang begonnen. Het heden van 2017 wordt gekenmerkt door stormachtige veranderingen op allerlei gebieden. De veranderingen gaan al maar sneller, en raken meer dan ooit de kern van de mobiliteitsbranche. Daarom heeft BOVAG samen met onderzoeksbureau RevelX een verkenning gedaan naar de toekomst van personenmobiliteit en consumeren anno 2030.

  In de achtergrondstudie van RevelX worden zeven trends geïdenticeerd die grote impact hebben op de mobiliteitsretail:

  1. Disruptieve technologie
  2. Digitalisering & big data
  3. Nieuwe, disruptieve businessmodellen
  4. Verstedelijking
  5. Invloed van de overheid
  6. Deeleconomie (‘sharing’)
  7. Relatieve kosten mobiliteit

  Deze trends zijn op allerlei manieren onderling met elkaar verbonden en kennen wederzijdse a ankelijkheden. In het achtergrondrapport van RevelX kunt u deze trends uitgebreid bestuderen.

  Op basis van dat achtergrondrapport is de Toekomstverkenning mobiliteitsretail 2030 van BOVAG opgesteld. Hierin kiest BOVAG er voor om de genoemde trends rond drie thema’s te groeperen: product, verplaatsen en consumeren. Omdat niet alle trends zeker zijn, houden ze bovendien rekening met vier verschillende scenario’s voor de toekomst van mobiliteitsretail in 2030.

  Het is belangrijk te bese en dat de trends dusdanig breed en veelomvattend zijn, dat de branche en onze leden zelf maar beperkt invloed kunnen uitoefenen op de toekomst van de mobiliteitsretail. Misschien wel daaróm is het voor BOVAG en haar leden cruciaal om haast te maken met organisatie en innovatie om een sterke positie voor mobiliteitsretail te realiseren ten opzichte van fabrikanten, grote tech-spelers en andere nieuwe toetreders.”

  • Date 19/12/2017
  • Tags 2017