Het Klimaatakkoord – effecten en aandachtspunten

  Het Klimaatakkoord – effecten en aandachtspunten

  PBL
  2019

  Op 28 juni 2019 heeft het kabinet het Klimaatakkoord gepresenteerd. Het Klimaatakkoord omvat een groot aantal instrumenten of voorstellen daartoe in verschillende mate van uitwerking, gericht op het realiseren van het in de Klimaatwet vastgelegde streefdoel de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 49% te reduceren ten opzichte van 1990. Het kabinet en de Tweede Kamer hebben het PBL verzocht de effecten van het akkoord te analyseren, in samenhang met de Klimaat- en energieverkenning (KEV) 2019.

  Effect Klimaatakkoord groter, maar doel 49% wordt naar verwachting niet gehaald

  De policy brief ‘Het Klimaatakkoord: effecten en aandachtspunten’ geeft invulling aan dit verzoek, door in te gaan op twee hoofdvragen. Enerzijds onderzoekt de studie of met Klimaatakkoord meer emissiereductie kan worden gerealiseerd dan met het ontwerp Klimaatakkoord. Het antwoord daarop is bevestigend. Anderzijds geeft de studie antwoord op de vraag of het doel van 49% emissiereductie bij uitvoering van het akkoord bereikt wordt. Ondanks het grotere effect is het antwoord op deze vraag negatief. De studie concludeert dan met het akkoord een reductie van 43% – 48% bereikt kan worden. Naast het kwantitatieve gedeelte biedt de policy brief enkele belangrijke aandachtspunten voor de uitvoeringsfase van het akkoord. De studie bouwt voort op de KEV 2019, die gelijktijdig met deze studie verscheen, en op de analyse van het ontwerp Klimaatakkoord, die het PBL in maart 2019 publiceerde.

  • Date 20/12/2019
  • Tags 2019, Climate, Netherlands, Policy, Scenario-analysis