Innoveren met een missie – IKIA

  Innoveren met een missie
  Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie (IKIA)

  2019
  Klimaatakkoord – Taakgroep Innovatie

  Op de website Klimaatakkoord.nl is de ‘Integrale kennis- en innovatieagenda voor klimaat en energie‘ gepubliceerd. Hieronder staat aangegeven waarom deze agenda is opgesteld. Voor innovaties op het gebied van duurzame biobrandstoffen en andere hernieuwbare energiedragers zijn o.a. de volgende MMIPs (Meerjarigee Missiegedreven Innovatie Programma’s) van belang en is het zaak activiteiten aan te sluiten bij  activiteiten in deze MMIPs:

  • MMIP 6. Sluiting van industriële ketens,
  • MMIP 8. Elektrificatie en radicaal vernieuwde processen,
  • MMIP 9. Innovatieve aandrijving en gebruik van duurzame energiedragers voor mobiliteit,
  • MMIP 11. Klimaatneutrale productie food en non-food, en
  • MMIP 12. Land en water optimaal ingericht op CO2 vastleggen en gebruik.

  Over de agenda (bron Klimaatakkoord.nl):

  “De maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord stelt in alle sectoren hoge eisen aan het innovatievermogen van economie en samenleving. Innovatie is benoemd als een doorsnijdend thema binnen het Klimaatakkoord. Een taakgroep innovatie is ingesteld om in opdracht van het Klimaatberaad een integrale (door alle sectoren heen en over de hele innovatieketen heen) kennis- en innovatieagenda (IKIA) op te stellen als onderdeel van het Klimaatakkoord en in lijn met de afspraken aan de sectortafels. De agenda articuleert de benodigde kennis en innovatie voor de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord. Het stelt kennisinstellingen, departementen en bedrijven in staat om de innovatieopgaven te vertalen naar hun programmering.

  De vijf sectortafels van het Klimaatakkoord hebben breed gedragen afspraken gemaakt over concrete doelen en mogelijke oplossingsrichtingen om de maatschappelijke opgave aan te pakken. De taakgroep heeft deze vertaald in missies voor 2050 en tussendoelstellingen voor 2030. De hiervoor benodigde kennis en innovatie is leidend voor deze IKIA. Er wordt ook een verbinding gelegd met internationale ontwikkelingen (EU/IEA). Daarmee past deze IKIA bij uitstek bij de recente ontwikkeling binnen het innovatiebeleid, om maatschappelijke uitdagingen centraal te stellen, onder de noemer van missiegedreven innovatiebeleid en Horizon Europe.

  Een doelgerichte en toekomstbestendige kennis- en innovatie agenda voor de maatschappelijke opgave van het Klimaatakkoord wordt gekenmerkt door een goede balans tussen aandacht voor de korte termijn (ontwikkeling, demonstratie en uitrol) en voor de middellange en lange termijn (onderzoek en ontwikkeling). Daarmee wordt het halen van de 2030 (tussen)doelen mogelijk gemaakt en tegelijkertijd de noodzakelijke basis gelegd voor het realiseren van de missies voor 2050.

  De kennis- en innovatieopgaven om een missie mede te helpen realiseren vragen doorgaans een langjarig commitment voor een programmatische aanpak, en krijgen in deze agenda vorm in zogenoemde Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Naast maatschappelijke gedreven onderzoek en innovatie in het kader van het Klimaatakkoord blijven ook nieuwsgierigheid gedreven en aanbod gedreven onderzoek en innovatie van belang voor maatschappelijke uitdagingen. Als hier relevante onderwerpen voor een MMIP uit naar voren komen, kunnen deze ook hier een plek krijgen.”

  Het rapport is hier te downloaden.

  • Date 27/03/2019
  • Tags 2019, Circular economy, Climate, Energy, Innovation, Netherlands, Policy, Sustainability