Nationale Energieverkenning 2017

2017
ECN, PBL, CBS, RVO

Half oktober 2017 hebben ECN, PBL, CBS en RVO de Nationale Energieverkenning 2017 gepubliceerd.

Uit het persbericht: “De hernieuwbare energieopwekking in Nederland gaat sneller groeien, de energiebesparing neemt toe en het energieverbruik neemt af. De uitstoot van broeikasgassen daalt tot 2030 substantieel. De werkgelegenheid in duurzame energieactiviteiten neemt toe. Op decentraal niveau werken gemeenten en provincies steeds meer samen aan plannen voor de energietransitie. De praktijk blijkt desalniettemin weerbarstig want verschillende doelen voor energie en klimaat worden in 2020 niet gehaald. Ook is duidelijk dat de ontwikkelingen in de Nederlandse energiesector en haar uitstoot lastig te sturen zijn omdat de sector onlosmakelijk is verbonden met het buitenland. De horden op weg naar 2020 en naar een duurzame energievoorziening op termijn vragen de komende periode om heldere beleidskeuzes.” (uit persbericht)

In paragraaf 5.3 (pagina 162 en verder) wordt de ontwikkeling van het energieverbruik in de verkeer- en vervoerssector besproken. De NEV geeft aan dat met huidig beleid in 2030 de CO2-emissie in de transportsector met 32 Mton ruim (+28%) boven het in de brandstofvisie gestelde doel van 25 Mton blijft. Met het huidige beleid gaan de afgesproken doelen in de brandstofvisie niet gehaald worden. Dit onderstreept de noodzaak voor extra inspanningen waarbij duurzame biobrandstoffen en hernieuwbare brandstoffen een belangrijke rol kunnen spelen.

De Nationale Energieverkenning 2017 kunt u hier downloaden.

Scroll naar top