Seminar Duurzame biobrandstoffen als belangrijke optie in fossielvrij transport

  seminar ‘Duurzame biobrandstoffen als belangrijke optie in fossielvrij transport’

  13 oktober 2017, 16.00 – 18.00u

  Centrale OBA, Oosterdok, Amsterdam

  Programma:

  Het seminar staat onder leiding van John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform en professor ‘policy science and system innovation’ aan de Universiteit van Amsterdam.

  1.  ‘De ontwikkeling van de emissieloze (!) verbrandingsmotor’, Bart Somers, associate-professor TU Eindhoven en onafhankelijk bestuurslid
  2. ‘Greentruckfuels voor goederentransport’, Rob Aarse, Transport en Logistiek Nederland
  3. ‘Visie op inzet hernieuwbare brandstoffen’, Marc Londo, Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie
  4. ‘Naar een masterplan terugdringen CO2-uitstoot in de scheepvaart’, Dirk Kronemeijer, GoodFuels

  Toelichting

  Dit seminar heeft als uitgangspunt het belang van een transitie naar fossielvrij transport en gaat over de belangrijke rol die duurzame biobrandstoffen daarin hebben.

  Transport, ter land, ter zee en in de lucht, is verantwoordelijk voor een belangrijk deel van de uitstoot van broeikasgassen.  De mobiliteitssector staat daarmee voor een grote opgave. De CO2-uitstoot moet in 2050 met maar liefst 90% omlaag ten opzichte van 1990. Hoe eerder broeikasgasemissies afnemen hoe groter de kans dat klimaatverandering beperkt blijft tot de gevolgen van maximaal 2 °C temperatuurstijging. Het resterende CO2-budget dat onze planeet nog heeft, is met het huidige tempo van wereldwijde CO2-uitstoot binnen 19 jaar verbruikt.  Met andere woorden: we hebben slechts 19 jaar om maatregelen te treffen die leiden tot een snelle en drastische inperking van de CO2-uitstoot van transport.

  Ook de logistieke sector zelf erkent de noodzaak van vermindering van de vraag naar transport, en kijkt kritisch naar noodzaak en organisatie van zwaar transport.

  Hoe belangrijk en noodzakelijk zulke maatregelen ook zijn, ze zullen slechts een deel van de vermindering van de dringend noodzakelijke uitstoot van broeikas geven.  Daarom moet de samenleving de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen dringend verkleinen, en de hele transportsector ‘decarboniseren’. Daartoe moeten we maximaal inzetten op alle hernieuwbare alternatieven. In dit seminar richten we ons speciaal op nieuwe opties voor de aandrijving van zwaar vervoer.

  Bij het versneld terugbrengen van de uitstoot van broeikasgassen blijven de huidige voertuigen en schepen met een verbrandingsmotor niet buiten schot. Zeker de moderne motoren kennen de mogelijkheid om over te schakelen naar duurzaam geproduceerde, ‘low and no carbon’ brandstoffen. Voor het zware transport, in wegverkeer, lucht- en scheepvaart, zijn nog lang vloeibare en gasvormige brandstoffen nodig vanwege de benodigde aandrijfvermogens en de grote afstanden die ze afleggen. Juist deze brandstoffen hebben de gewenste hoge energie-inhoud per volume. Het is daarom onvermijdelijk om in deze transportsegmenten biobrandstoffen in te zetten die de fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Hiervoor is op grote schaal duurzaam geproduceerde biomassa noodzakelijk. Het ontwikkelen van zulke verantwoorde ketens zal de komende jaren met urgentie worden opgepakt. Verschillende voorbeelden worden op dit seminar gepresenteerd en met de aanwezigen bediscussieerd.

  Maar ook dan zijn er nog wel lokale emissies te adresseren. Naast aanzienlijke CO2-reductie, kennen schepen die op biobrandstoffen varen geen uitstoot van zwavel. De nieuwste generatie diesel- en benzinemotoren in het wegverkeer hebben schadelijke luchtemissies al aanzienlijk teruggebracht onder druk van emissienormen. Wereldwijd werken verschillende universiteiten en instituten, waaronder een team van de TU Eindhoven, aan de ontwikkeling van emissieloze verbrandingsmotoren. Daarmee kan de verbrandingsmotor in de opdracht om CO2-emissie te reduceren een belangrijke rol spelen. Ook daaraan besteedt dit seminar aandacht.

  • Date 13/10/2017
  • Tags AgendaPAST