De Tweede Kamer heeft bij de Algemene Beschouwingen op donderdag 23 september een motie aangenomen om geen SDE++ investeringsondersteuning in te zetten voor biomethaan uit mestvergisting.

Dat raakt de mogelijkheden voor inzet van geavanceerde biobrandstoffen voor vervoer en transport.

Geavanceerde biobrandstoffen zijn hard nodig om klimaatdoelen en de jaarverplichting voor hernieuwbare energie in vervoer te behalen.

De SDE++-regeling voor geavanceerde biobrandstoffen is gericht op het vergroten van investeringszekerheid.  SDE++ fungeert als vangnet, mocht de hernieuwbare brandstof op de markt minder opleveren dan de productieprijs. Het is niet gezegd dat SDE++-gelden nodig zullen zijn, maar het ondersteunt investeringen in de productie van biomethaan.

In principe zou geen molecuul biomethaan onbenut verloren moeten gaan die ook ingezet had kunnen worden om CO2-uitstoot van fossiele brandstoffen te vermijden.

Voor het Platform geldt dat inzet van biomethaan per direct inzet van fossiele brandstoffen vermijdt. Dat is hard nodig omdat de voortdurende toevoeging van fossiele CO2 aan de atmosfeer het broeikasgaseffect, en daarmee het klimaatprobleem, veroorzaakt.

Er komt mest vrij in de veehouderij. Door mest te vergisten ontstaat methaan en nuttig digestaat, dat een betere meststof oplevert dan onbewerkte mest.  Mestvergisting draagt zo bij aan het sluiten van nutriënten-kringlopen in de landbouw. Verder komt in de opwerking een pure vorm van CO2 vrij die goed inzetbaar is in de industrie. In sommige markten ontstaat zelfs een tekort aan CO2.

De methaan die vrijkomt bij mestverwerking is in te zetten als alternatief van aardgas in industrie, bebouwde omgeving of binnen transport als bijvoorbeeld bio-LNG of bio-CNG.

Het Platform meent dat het schrappen van mestvergisting voor de SDE++ -ondersteuning niet behulpzaam is voor het inrichten van een circulair landbouwsysteem en het inzetten van groengas ter vervanging van fossiele energie belemmert.

Biomethaan, ook wel groengas genoemd, is hard nodig in een context van huidige krapte op de gasmarkt.

Scroll naar top