Van de hernieuwbare brandstofopties op de markt levert inzet van groengas in de vorm van bijvoorbeeld CBG  (compressed biomethane gas) of LBG (liquified biomethane gas) een grote reductie van klimaatimpact op. Voor eindgebruikers is rijden op groengas kosteneffectief. In sommige gevallen is er zelfs sprake van dat rijden op groengas leidt tot negatieve emissies. En in deze tijd waarin te veel fossiele CO2 aan de atmosfeer wordt toegevoegd is dat een buitengewoon aantrekkelijke propositie.

Naast de gebruikelijke productie van biogas uit natte organische stromen, zijn er in Nederland ook ketens op te zetten op basis van vergassing van afval- en reststromen met houtachtig materiaal. Deze vergassingstechniek is minder afhankelijk van in Nederland beschikbaar te maken biomassareststromen. Er kunnen ook duurzame biogrondstofstromen geïmporteerd worden.

Mede door de vraag naar groengas in de warmtemarkt lopen er in Nederland drie belangrijke vergassingsinitiatieven. Er zal een uitbreiding van capaciteit nodig zijn om in de komende jaren op te schalen in biogasproductie van ongeveer 500 miljoen m3 vandaag de dag naar 2 miljard m3 in 2030, volgens afspraak in het Klimaatakkoord.

Het is interessant, en nodig, om als mobiliteitssector bij deze opschaling aan te sluiten. Zeker als de verwachte kostprijs van groengas door opschaling goedkoper wordt dan fossiel waterstof. En de hernieuwbare gasoptie benadert inmiddels de prijs van fossiel gas, zoals de presentatie van Berend Vreugdenhil van TNO laat zien.

Vreugdenhil presenteerde ook de Torrgas-techniek. Die levert syngas op dat ook om te zetten is naar bijv. de transportbrandstoffen methanol of DME. Dit komt terug in een volgende werksessie (jan-2021) over conversietechnologieën voor alcoholen (ethanol/methanol).

In een vraaggesprek met Jan Ebbing van TNO Automotive bleek dat er schone Euro VI-gasvoertuigen voor de markt beschikbaar zijn. Ebbing gaf aan dat de meeste truckfabrikanten zich voorbereiden op toepassing van waterstof. Zoals het Platform eerder dit jaar heeft laten zien, kan waterstof naast toepassing in een verbrandingscel, ook op andere manieren worden ingezet, o.a. direct in de verbrandingsmotor, of als molecuul in synthetisch he brandstoffen. Link

In de laatste presentatie liet Leonie Kaspers van OrangeGas zien dat de CNG-infrastructuur een landelijke dekking heeft en dat het in Nederland getankte CNG voor 90% groengas betreft. Ook het LNG-tankpuntennetwerk wordt uitgebreid, dat dan uiteraard ook geschikt is voor leveren van vloeibaar methaan, (liquified biomethane gas – LBG).

Door incentives in Duitsland groeit de markt voor groengas aan vervoer in Duitsland spectaculair. Enkele jaren geleden is in Nederland een sterk ondersteunend beleid voor de overstap van (bedrijfs)voertuigen naar groengas ingezet. Dit beleid werd door het bedrijfsleven sterk opgepakt (bijv. PostNL maakte de overstap naar rijden op groengas).

Door de recente focus op zero-emissie (voertuigen zonder uitlaat) en de ontwikkelingen van milieuzones in steden is het perspectief voor inzet van groengas sterk verminderd. In de bijeenkomst werden vragen gesteld bij dit spanningsveld tussen beleid op luchtkwaliteit en beleid op verminderen klimaatimpact. Men benadrukte de wens en noodzaak dat de overheid deze twee beleidsvelden in meer samenhang en synergie aanpakt.

De markt maakt zich zorgen dat aanbod van groengas sterk zal verminderen, wat zijn weerslag zal hebben in een minder dekkende landelijke infrastructuur. Er is sprake van een behoorlijke desinvestering.

Platform Duurzame Biobrandstoffen stelt vast dat waar een versnelling nodig is voor het bereiken van klimaatdoelen in mobiliteit, en alle hernieuwbare brandstofopties nodig zijn, er aanbod van groengasmotoren aanwezig is voor de markt, een dekkend netwerk van groengas tankinfra aanwezig is, er voldoende bronnen zijn voor het aanbod van groengas, en deze ook kosteneffectief blijken te zijn, de groei van deze optie voor vervoer stil dreigt te komen vallen. Voor de jaarverplichting hernieuwbare energie vervoer vormt de inzet van groengas echter een belangrijke optie. Dit vraagt om hernieuwde beleidsaandacht.

Dit betreft een verslag van de werkbijeenkomst opschalen groengas voor mobiliteit van 10 november 2020.

Presentaties zijn hier te vinden.

 

Scroll naar top