PBL doet verslag van de zoektocht naar gedeelde feiten en meningen over beschikbaarheid en toepassingsmogelijken duurzame biomassa. Het eindrapport van PBL is hier te vinden.

Voor biomassa lijkt in een klimaatneutrale, circulaire economie een belangrijke rol weggelegd. Tegelijkertijd is er veel maatschappelijke discussie over de wenselijkheid van (grootschalige) productie en het gebruik van verschillende soorten biomassa voor energie, chemie en materiaaltoepassingen. Hoeveel duurzame biomassa in de toekomst beschikbaar is en welke toepassingsmogelijkheden verantwoord zijn, hangt vervolgens sterk af van het perspectief dat men hanteert.

Het kabinet wil een breed gedragen integraal duurzaamheidskader voor alle typen biomassa opstellen. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft daartoe aan de SER gevraagd hier advies over uit te brengen. Als input daarvoor is het PBL verzocht de beschikbaarheid en de optimale toepassingsmogelijkheden van duurzame biomassa voor Nederland in te schatten.

Over wat duurzame biomassa uit land- en bosbouw is en waarvoor het gebruikt mag worden lopen de opvattingen in de maatschappij zeer uiteen. Daarom is een biomassastudie alleen dan zinvol als vanaf het begin diverse zienswijzen betrokken worden. Hiertoe is een ‘joint fact finding’ uitgevoerd. Het PBL heeft bijeenkomsten, interviews en een online consultatie georganiseerd, waarin bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen hun visie, kennis en inzichten hebben gedeeld.

PBL heeft CE Delft gevraagd een rapport op te stellen voer de beschikbaarheid en toepassingen van biomassa voor energie (‘Bio-Scope – Toepassingen en beschikbaarheid van duurzame biomassa‘). Daarnaast heeft De Gemeynt een verkenning onder stakeholders uitgevoerd over de perspectieven van waaruit ede verschillen de partijen naar het onderwerp duurzame biomassa kijken (‘Biomassa in perspectief – Joint fact-finding biomassa – een zoektocht naar feiten in een verhitte discussie‘)

PBL brengt nu verslag uit aan de SER. De grote ranges in beschikbaarheid van en behoefte aan duurzame biomassa en de verschillende visies daarop vormen een uitdaging voor het vormgeven van het duurzaamheidskader. Het PBL benoemt daarom een aantal aandachtspunten die in het kader meegenomen kunnen worden.

De grote ranges in de verwachte toekomstige beschikbaarheid van en behoefte aan duurzame biomassa – voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat hier vanuit de onderscheiden per- spectieven verschillend naar wordt gekeken – vormen een uitdaging voor het vormgeven van het door de overheid gewenste integrale duurzaamheidskader voor biomassa. Op basis van het stakeholderproces, de studie van CE Delft, de literatuurstudie en de door ons getrokken conclusies hebben we geprobeerd enkele aandachtspunten te benoemen die voor een op te stellen duurzaamheidskader van belang kunnen zijn.

In de aandachtspunten schrijft PBL onder andere:

“De onverenigbaarheid van alle eisen en wensen voor de productie en toepassing van duurzame biomassa impliceert de noodzaak van een helder beargumenteerde en gecommuniceerde af- weging van de kant van de overheid. Dit schept duidelijkheid en vergroot de kans op acceptatie en draagvlak van de stakeholdergemeenschap.

Bij die afweging zijn volgens het PBL de volgende aandachtspunten van belang:

  • Het lijkt een riskante strategie als de overheid zou inzetten op een klimaatneutrale circulaire economie zonder een significante rol voor biomassa.
  • Het is dan raadzaam om enerzijds te focussen op het vergroten van de beschikbaarheid van duurzame biomassa – vooral uit de landbouw – en anderzijds op het verminderen van de behoefte.
  • Nederland zal in geen van de onderscheiden perspectieven in de eigen biomassabehoefte kunnen voorzien en zal altijd biomassa moeten importeren, maar
  • daarbij is het bepalen van een ‘fair share’ voor de Nederlandse economie buitengewoon lastig, waardoor van overheidswege opgelegde importrestricties niet geschikt lijken als onderdeel van een duurzaamheidskader.
  • Het is raadzaam om zowel in te zetten op de ontwikkeling van de productie van duurzame biomassa als op die van de productie van vloeibare of gasvormige koolwaterstoffen op basis van duurzame elektriciteit.”

Het SER-advies over het buurzaamheidskader van biomassa wordt in de komende periode verwacht.

Lees hier meer in het persbericht van PBL.

Overzicht van de rapporten:

Scroll naar top