Nieuws / Opinie

jul 05

PBL start onderzoek naar beschikbaarheid en toepassingsmogelijkheden van biomassa

De regering ziet een onmisbare rol voor biomassa in de energietransitie die moet leiden tot een CO2-neutrale samenleving in 2050. Dit staat zo benoemd in het recent gepubliceerde klimaatakkoord.
Diverse partijen vragen zich af of er wel voldoende duurzame biomassa beschikbaar zal zijn. In het klimaatakkoord is afgesproken om tot een breed duurzaamheidskader te komen voor alle typen biomassa en alle toepassingsmogelijkheden, waarbij cascadering en hoogwaardige inzet van biomassa als belangrijke uitgangspunten worden gezien. De SER zal naar verwachting in september het verzoek krijgen hierover een advies op te stellen.

Ter ondersteuning van dit proces is het PBL op verzoek van het ministerie van I&W deze week begonnen met een omvangrijke studie over de beschikbaarheid van biomassa, en over toepassingsmogelijkheden binnen Nederland. Hierbij wordt een grote groep stakeholders betrokken: bedrijfsleven, NGO’s, brancheverenigingen, kennisinstituten, etc. PBL doet dit onder andere door middel van Joint Fact Finding (JFF) en dialoogsessies. Deze zijn bedoeld om stakeholders de gelegenheid te geven hun gezichtspunten en/of de voor hen relevante studies of rapporten in het project in te brengen.

Meer info op de site van PBL.

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen neemt graag deel aan deze Joint Fact Finding en dialoogsessies en ondersteunt de ontwikkeling van een integrale kader. Het Platform zal dan vooral inbrengen dat we ons op de HOE-vraag moeten richten. Hoe gaan we duurzame biomassa mobiliseren. Dat is de kernvraag voor een transitie naar een biobased en circulaire samenleving. In een fossielvrije toekomst zal verkend moeten worden hoe we de verschillende functies, waaronder energie en mobiliteit, met de dan beschikbare grondstoffen en energiedragers kunnen vervullen en wat er nodig is om dat duurzaam, ook in de zin van lang volhoudbaar, in te richten.

Voor de inzet van duurzame biobrandstoffen in mobiliteit zijn nu al duurzaamheidscriteria van kracht. Alle partijen in de supply chain moeten gecertificeerd zijn volgens een door de EU goedgekeurde duurzaamheidssysteem. In de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie die voor de periode 2021-2030 van kracht wordt is deze verplichting ook van kracht voor inzet van biomassa voor opwekking van elektriciteit en warmte. Uitbreiding naar de chemische sector en de landbouwsector is een nodige volgende stap.