Onder leiding van  John Grin, onafhankelijk voorzitter van het Platform en hoogleraar ‘policy science, especially system innovation’ aan de Universiteit van Amsterdam organiseerde het Platform een seminar over Duurzame Biobrandstoffen als belangrijke optie voor fossielvrij transport. Het seminar vond plaats in de Centrale Openbare bibliotheek van Amsterdam, op 13 oktober 2017

Er waren vier interessant inleidingen:

De ontwikkeling naar schone verbrandingsmotoren

Bart Somers, associate-professor verbonden aan de TU-Eindhoven en betrokken als onafhankelijk bestuurslid bij het Platform, vergeleek in een kort, toegankelijk college over verbrandingsmotoren de energie-inhoud van batterijen ten opzichte van vloeibare brandstoffen. Hij liet zien dat voor de energie die nodig is voor motoren in zwaarwegtransport, maar ook voor vergelijkbare motoren in de binnenvaart, een zodanig groot volume aan batterijen nodig is dat hij elektrificatie van het zwaarwegtransport op korte termijn geen optie acht.

De weg naar groen wegtransport ligt volgens Somers bij de ultra-schone verbrandingsmotor. Somers liet zien hoe door het beter controlleren van de verbranding ín de motor, de lokale emissies en CO2-uitstoot van de dieselmotor nog significant verder kunnen worden teruggebracht.

Heeft u het seminar gemist, of wilt u nogmaals kennisnemen met dit verhaal? Samen met RVO organiseert het Platform binnenkort een bijeenkomst Overzicht motortechniek en biobrandstofopties, met een bijdrage van Bart Somers.

Lees hier Bart Somers presentatie over Enabling true green transport.

GreenTruckFuels

Rob Aarse van Tranport en Logistiek Nederland (TLN) gaf aan dat nu de uitstoot van emissies die voor lokale luchtkwaliteit van belang zijn steed meer onder controle raakt, de goederentransportsector een dominant probleem overhoudt met CO2-uitstoot.

Om de klimaatimpact van het wegtransport op korte termijn in te perken is vanaf 2025 een groot volume aan verantwoorde duurzame en betaalbare biobrandstoffen, op de markt nodig. Aarse gaf aan dat wat TLN betreft de opbrengsten van de voorgenomen kilometerheffing voor het vrachtverkeer ingezet moeten worden voor het vergroenen van de brandstoffen voor het wegverkeer om de toepassing van duurzame biobrandstoffen te stimuleren.

De werkgroep wegverkeer van het Platform neemt samen met TLN en de Nové het initiatief om een systeem van clean fuel contracts te ontwikkelen. Wilt u hierbij betrokken zijn, neemt u dan contact op met het Platform.

Presentatie van TLN over GreenTruckFuels.

NVDE visie op verduurzamen mobiliteit

Het Platform Duurzame Biobrandstoffen is lid geworden van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) om gezamenlijk te werken aan het wezenlijk verhogen van het aandeel hernieuwbare energie voor verkeer en transport in Nederland.

Marc Londo van NVDE gaf commentaar op het regeerakkoord en wees ook op een belangrijke omissie in de regeringsplannen door niet nadrukkelijk te sturen op de mogelijkheden voor bio-chemicals en bioraffinage. De petrochemie krijgt geen verplichte doelstelling en dat is gevaarlijk voor de innovatiekracht van dit grote industriële complex en belemmert het samen optrekken met de biobrandstofsector. Londo wees erop dat er een breed geaccepteerd energie- en klimaatakkoord moet komen met green deals voor scheepvaart, binnenvaart en havens.

Lees hier de visie NVDE op verduurzamen mobiliteit.

Naar een masterplan CO2-verlaging in de scheepvaart

Dirk Kronemeijer, CEO van GoodFuels en lid van het Platform, liett zien dat biofuels heel groot kunnen gaan worden in de scheepvaartsector. Zeker ook omdat andere alternatieve brandstoffen voor de scheepvaart, zoals LNG, grote moeite hebben om een wezenlijke bijdrage te leveren aan CO2-reductie. Kronemeijer maakte duidelijk dat het Europese duurzamheidssysteem rond biobrandstoffen goed functioneert om de marktvraag naar gegarandeerd duurzame biobrandstoffen te kunnen bedienen. Hij bepleit beleidsstimulering voor inzet biobrandstoffen voor alle transportsectoren en nadrukkelijk ook voor het opnemen van een opt-in regeling voor de Europese scheepvaart.

Bekijk de presentatie van GoodFuels over Rise of Marine Biofuels.

Scroll naar top