Staatssecretaris Yesilgöz-Zegerius van EZK heeft de kabinetsreactie op het Fit-for-55 (FF55) pakket van de Europese Commissie naar de Tweede Kamer gestuurd. Het FF55-pakket bestaat uit verschillende wetsvoorstellen en samen dienen zij ter invulling van de wettelijke verplichting van de EU om in 2030 ten minste netto 55% minder broeikasgasemissiereductie te realiseren ten opzichte van 1990. Voor meer informatie over het Fit-for-55-pakket kunt u naar deze website gaan.

De reactie van het kabinet op het pakket beschrijft de overkoepelende uitgangspunten voor de Nederlandse inzet voor de komende onderhandelingen in Brussel Naast de brief heeft die staatssecretaris ook van elk plan in hetFF55-pakket de door de ministeries opgestelde Beoordelingen Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) toegestuurd aan de Kamer. Zie onderaan dit bericht.

Samenvatting kabinetsreactie

In de kabinetsreactie geeft het kabinet aan dat het voorstander is van een effectief en ambitieus Europees klimaatbeleid. Het ziet dit aanvullende pakket dan ook als noodzakelijk om de verplichtingen van de Europese Klimaatwet en de doelen van het akkoord van Parijs te realiseren. Ook de Europese focus wordt benoemd, vaak effectiever dan nationale aanpakken en creëert het een gelijker speelveld om zo weglekeffecten te beperken. Ten slotte wordt aangegeven dat pakket nationale transities kan ondersteunen (denk aan CO2-normen voor voertuigen) en biedt het pakket economische kansen in de transitie naar een duurzame samenleving.

Wel geeft het kabinet aan dat er momenteel een grote spreiding is tussen de nationale reductiedoelen van lidstaten, waardoor een aantal lidstaten het overgrote deel van hun reductie richting klimaatneutraliteit na 2030 moet realiseren. Nederland zet zich daarom in voor meer convergentie binnen de opgave in de voorgestelde Effort Sharing Regulation (die de niet-ETS sector betreft, waaronder gebouwde omgeving en mobiliteit).

Sturen op CO2-reductie blijft wat het kabinet betreft het uitgangspunt. Het kabinet sluit hierbij bij voorbaat geen technieken uit en stimuleert zo langjarige, nu nog dure, investeringen. Om dit te realiseren ziet het kabinet de volgende instrumenten als effectief: subsidiëring, beprijzing en normeren. Het emissiehandelssysteem (ETS), herziening van de richtlijn energiebelastingen (ETD) en het nieuwe Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM, zie fiche 13) kunnen hieraan een positieve bijdrage leveren. Ook ondersteunt het kabinet de transitie naar nul-emissievoertuigen en is daarom positief gezind over de verscherping van de CO2-emissienormen voor lichte voertuigen. Echter had het kabinet wat betreft de uitfaseerdatum van verbrandingsmotoren een eerdere datum gezien, en meer in lijn met de nationale ambities als gesteld in het Klimaatakkoord. Het kabinet ziet extra potentieel voor de koppeling tussen het klimaatbeleid en het versterken van de circulaire economie, maar mist hierin nog wel de koppeling met instrumentaria. Het ziet bijvoorbeeld kansen in (her)gebruik van hernieuwbare materialen en het omzetten van niet-recyclebare plastics naar alternatieve brandstoffen.

In de loop van 2022 worden de eerste gemeenschappelijke standpunten van de Raad over de verschillende wetsvoorstellen verwacht.

De gehele brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer kunt u hier downloaden.

BNC-fiches met kabinetsreactie per Commissie-voorstel

Er zijn 14 afzonderlijke BNC-fiches opgesteld door de diverse ministeries over het Fit-for-55-pakket. U kunt ze hier terugvinden:

Scroll naar top