Nieuws / Opinie

okt 02

Stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ open

Op 1 oktober 2019 is de stimuleringsregeling ‘Schone binnenvaart en duurzame logistiek in Rotterdam’ van het Havenbedrijf Rotterdam weer geopend. Deze regeling verstrekt financiële bijdragen aan nieuwe projecten die leiden tot reductie van brandstofverbruik, broeikasgassen (CO2, CH4) en luchtemissies (NOx, PM) door de binnenvaart.

Deadline voor indiening aanvragen: 10 januari 2020

Aanvragen kunnen worden ingediend bij het Expertise- en InnovatieCentrum Binnenvaart (EICB).

De Stimuleringsregeling staat open voor aanvragen door ondernemingen, publieksrechtelijke organisaties of combinaties daarvan. De maximale bijdragen zijn 25% voor in aanmerking komende onderzoeksprojecten en 75% voor projecten die zijn gericht op concrete uitvoering van tastbare demonstraties. Er is in totaal een half miljoen euro beschikbaar voor deze ronde van de stimuleringsregeling.

Initiatiefnemers hebben tot en met 10 januari 2020 de tijd om een voorstel in te dienen. Vervolgens zal een onafhankelijke Innovatieraad de ingediende voorstellen beoordelen. Rangschikking vindt plaats op basis van het verwachte milieurendement (vermindering brandstofverbruik, broeikasgasemissies en emissies naar de lucht) per in het initiatief geïnvesteerde euro tot 2025.

De binnenvaartsector committeert zich in de Green Deal Zeevaart, Binnenvaart en Havens, aan het verlagen van haar emissies. Daarom zal bij beoordeling met extra interesse worden gekeken naar ambitieuze, unieke en innovatieve projecten, die de bestaande ‘state-of-the-art’ voorbijstreven en de binnenvaart zo ondersteunen bij het behalen van haar klimaatambities.

Meer informatie over dit project en de aanvraagdocumenten zijn te raadplegen op www.eicb.nl. Voor vragen of meer informatie over deze regeling kunt u contact opnemen met Niels Kreukniet (EICB), via 010 798 98 30 of per e-mail: info@eicb.nl.