Begin juni 2021 heeft Staatsecretaris Van Veldhoven de Kamer een brief gestuurd over de ontwikkeling van de duurzaamheidscriteria biogrondstoffen. Duurzame biomassa is noodzakelijk in de transitie naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050, zo schrijft ze. Speerpunt hierbij is voor de Staatssecretaris dat de duurzame grondstoffen zo hoogwaardig mogelijk moeten worden ingezet. Het opstellen van duurzaamheidscriteria is hierbij belangrijk en in de kamerbrief zijn deze uitgewerkt in een eerste versie. De criteria behelsen de volgende thema’s en principes: 

ThemaBelangrijkste principes 
ArmoedeProductie van biogrondstoffen draagt bij aan leefbare inkomens en lokale economie. 
WaterbeschikbaarheidOppervlakte- en grondwatergebruik is minder dan de natuurlijke aanvulling van het (grond)watersysteem. 
Rechten van werknemersRespecteren, beschermen en waarborgen van rechten als vrijheid van vereniging, gelijk loon, rust/vrije tijd en werk, etc. 
Afval en emissies naar lucht en bodemDe kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater wordt behouden. Er dient een goede landbouwpraktijk en bosbeheer te zijn. Er dient verantwoordelijk met het afvalbeheer om te gaan. 
BiodiversiteitEr vindt door conversie van land geen degradatie van ecosystemen plaats. Biodiversiteit blijft behouden. 
KoolstofvoorraadDe koolstofvoorraden blijven in stand. Gebruik van biogrondstoffen mag niet leiden tot het ontstaan van een langlopende koolstofschuld. 
BodemkwaliteitDe kwaliteit van de bodem wordt in stand gehouden.
Sociale aspectenDe positie van de lokale bevolking wordt beschermd. 
VoedselvoorzieningConcurrentie met voedsel en lokale toepassingen moet worden vermeden.
Indirect landgebruikDe productie van biogrondstoffen heeft een laag risico op indirecte verandering van landgebruik (ILUC)
BroeikasgasbalansHet gebruik van biogrondstoffen leidt tot een substantiële reductie van de uitstoot van broeikasgassen, berekend over de hele keten, in vgl. met de ketenemissies bij het gebruik van fossiele alternatieven. 
Samenvatting van de uitgewerkte thema’s en principes van de duurzaamheidscriteria.

De uitgewerkte lijst is te vinden in de bijlage (zie onderaan bericht). De duurzaamheidscriteria zijn tot stand gekomen door uitwerking van 11 duurzaamheidsthema’s volgende uit het SER-advies Biomassa in Balans. Hierbij zijn de duurzaamheidscriteria van de Europese hernieuwbare energierichtlijn II als uitgangspunt genomen.

Biogrondstoffen die in Nederland worden toegepast zullen aan deze cumulatieve criteria worden getoetst. Bedrijven kunnen aantonen dat zij aan de duurzaamheidscriteria voldoen met behulp van bijvoorbeeld een certificeringsschema. De vervolgstap is het in beeld brengen van de implementatie van de criteria, de verwerking hiervan en de toetsingsprocedures. Dit wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2021. 

De brief en bijlage zijn op de website van de Tweede Kamer te vinden, maar ook te downloaden via de links hieronder:

Scroll naar top