Voorstel wijziging Wet Milieubeheer aangenomen

dec 21

Voorstel wijziging Wet Milieubeheer aangenomen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 20 december een brief gestuurd naar de betrokken partijen gestuurd over stemmingen in de kamer voor de nationale implementatie van de ILUC-richtlijn. De brief is hier te vinden. hieronder een quote uit de brief:

“De Tweede Kamer heeft op 12 december 2017 het voorstel tot wijziging van de Wet milieubeheer aangenomen. Tevens is het amendement Ziengs / Von Martels aangenomen. Dit amendement zorgt ervoor dat biobrandstoffen die niet onder lijst A en B van bijlage IX van de Richtlijn hernieuwbare energie vallen en niet van landbouwgewassen zijn gemaakt, enkeltellend onder de categorie HBE overig zullen vallen. In het oorspronkelijk voorstel zouden ze onder de categorie HBE- Conventioneel vallen. Het wetsvoorstel is inmiddels naar de Eerste Kamer gestuurd.

De door de Tweede Kamer aangenomen moties hebben geen invloed op het ontwerp-Besluit energie vervoer. Deze moties gaan over de inzet in de onderhandelingen over het Europese post 2020 biobrandstoffenbeleid, het na 2020 sturen op CO2-reductie en de jaarrapportage van de Nederlandse Emissieautoriteit. Het ontwerp-besluit wordt voor advisering naar de Raad van State gestuurd en daarna nogmaals aan de Tweede Kamer voorgelegd.

Op dit moment wordt ook gewerkt aan de opstelling van de Regeling energie vervoer. Het ministerie hoopt u deze regeling begin volgend jaar voor consultatie voor te leggen.

U kunt met vrij grote zekerheid ervan uitgaan dat de wet- en regelgeving met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in werking zal treden. Alleen als het eerder beschreven proces flinke vertraging oploopt, dan zou de wet- en regelgeving op 1 januari 2019 van kracht worden. De kans op vertraging is echter klein.”